أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tewhid | Akida - Vjerovanje Noč LEJLETUL-BERAT i SALATUL-REGAIB

Noč LEJLETUL-BERAT i SALATUL-REGAIB

Share

Riječ ADMINISTRATORA: U ovom mjesecu (ša'ban-U) SUSREĆEMO SE SA JEDNOM NOĆI (15.NOĆ MJESECA ŠABAANA, ZA KOJU MNOGI MISLE DA JE NOĆ IBADETA I ZIKRA. MEDZUTIM KAD POGLEDAMO STA SU ISLAMSKI UČENJACI,NASLJEDNICI POSLANIKA REKLI O TOJ NOĆI, VIDJET ĆE MO DA JE STVAR KONTRADIKTORNA SA ONIIM ISPRAVNIM PUTEM KOJEG BI TREBALI DA SLJEDIMO., PA MOLIM UZVIŠENOGA ALLAHA DA NAM SRCA OČISTI OD SVAKE ZABLUDE I DA NAS SAČUVA OD SKRETANJA S NJEGOVOG PUTA, AMIN.


Zašto nisam klanjao "Salatu-Regaib"

Priredio: Prof.Amir Smajić

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, Jednom i Jedinom, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Allah, dželle šanuhu, doista je poslao poslanike, spustio knjige i propisao propise samo da bi Mu se ispovijedao tevhid i da bi bio obožavan.

Uzvišeni Allah rekao je: "Ljude i džinne stvorio sam samo zato da Mi čine ibadet" (prijevod značenja Ez-Zarijat, 56); "Mi smo svakom narodu poslali poslanika, da Allahu ibadet čine i da se klone taguta" (prijevod značenja En-Nehl, 36).

Ibadet koji je Uzvišeni naredio naziva se i smatra ibadetom samo ukoliko se izvršava iskreno u ime Allaha, Gospodara svjetova, i u skladu sa naredbom plemenitog Poslanika, neka je na njega najbolji salavat i selam, zato što je Uzvišeni rekao: "Pa ko se nada susretu s Gospodarom svojim, neka čini dobra djela i neka u ibadetu svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga." (Prijevod značenja El-Kehf, 110)

Fudajl b. 'Ijjad, rahimehullah, rekao je: "Doista, ako djelo bude iskreno, a neispravno, neće biti primljeno, a i ako bude ispravno, ali neiskreno, neće biti primljeno, sve dok ne bude iskreno i ispravno. Iskreno je ako bude radi Allaha, dželle šanuhu, a ispravno je ako bude u skladu sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." ("Džami'ul-ulumi vel-hikem", str. 72)

U današnjem vremenu mnogi su muslimani izmislili i uveli mnoge neutemeljene ibadete – novotarije, želeći na taj način da se približe Allahu, dželle šanuhu, i misleći da su od vjere, a ustvari nije tako. Postoje mnogi razlozi ovakvog postupanja, a neki od njih su neznanje, slijepa pristrasnost, slijepo slijeđenje, povođenje za drugima i korist i dobrodit koju ostvaruju neki od onih koji rade ove novotarije ili ih organiziraju.

Jedna od novotarija u ibadetu, koje se ponavljaju svake godine i koje su ljudi uveli, jeste poznati i rašireni namaz - "SALATU-REGAIB", koji se klanja prvog četvrtka u mjesecu redžebu, na osnovu lažnog i izmišljenog hadisa na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Navodi se da Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve slellem, da je rekao: "Redžeb je Allahov mjesec, ša'ban je moj mjesec, a ramazan je mjesec moga ummeta..." U tom hadisu se navodi i sljedeće: "...i niko neće postiti prvi četvrtak u redžebu, a zatim klanjati između akšama i jacije, tj. u noći džume, dvanaest rekata, u kojima će na svakom rekatu učiti Fatihu jednom, suru Kadr (Inna enzelnahu fi lejletil kadr...) tri puta i suru Ihlas (Kul huvallahu ehad...) dvanaest puta, predajući selam nakon svaka dva rekata, a zatim nakon namaza donijeti na mene salavat sedamdeset puta i reći: 'Allahu moj, donesi salavat na Muhammeda, vjerovjesnika, koji ne čita i ne piše, i na njegovu porodicu!', zatim učiniti sedždu i učiti na sedždi sedamdeset puta: 'Subbun kuddusun rabbul-melaiketi ve ruh', zatim podići glavu i reći sedamdeset puta: 'Rabbi-gfir li ve-rham, ve tedžavez amma ta'lem, inneke ente el-azizul-e'azam', zatim učiniti sedždu drugi put i reći isto kao i na prvoj sedždi, zatim zamoliti Allaha za svoju potrebu i doista će mu biti udovoljeno."

Nakon toga se spominje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, nema roba niti robinje, koji klanjaju ovaj namaz, a da im Allah neće oprostiti sve grijehe, pa makar ih bilo kao morske pjene i koliko je listova na granama, i bit će mu omogućeno da se na Sudnjem danu zauzme za sedamdeset osoba iz svoje porodice. Kada bude u kaburu prve noći, doći će mu nagrada od ovog namaza i obratiti mu se radosna lica i blagog jezika i reći mu: 'Moj voljeni, budi sretan! Spasio si se svake poteškoće!' Pa će upitati: 'Ko si ti?' Tako mi Allaha, nisam ugledao ljepše lice od tvoga, niti čuo divniji govor od tvoga, niti osjetio ljepši miris od tvoga!' Pa će mu reći: 'O moj voljeni, ja sam nagrada od namaza koji si klanjao te i te noći u tom i tom mjesecu. Došao sam noćas da ispunim tvoje pravo, pravim ti društvo, otkonim od tebe usamljenost, pa kada bude puhnuto u rog, pravit ću ti zaklon na Sudnjem danu na mjestu proživljenja i raduj se, nećeš nikada ostati bez dobra od svoga zaštitnika.'" Hadis je zabilježio imam Ibnul-Dževzi, rahimehullah, u svom poznatom djelu o apokrifnim hadisima "El-Mevdu'at", 2/124-125.

Ibnul-Dževzi, rahimehullah, nakon što je naveo prethodni hadis, rekao je: "Ovaj hadis je ništavan – apokrifan, laž na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Za njegovo podmetanje okrivili su Ibn Džuhejma, koji je u lancu prenosilaca, i rekli da je lažov. A čuo sam našeg šejha Abdul-Vehhaba el-Hafiza da kaže: 'Sve ravije – prenosioci su nepoznati, sve knjige sam prelistao, ali ih nisam našao.'" (Prethodni izvor, 2/124)

Imam Ševkani, rahimehullah, rekao je: "Hadis je apokrifan i njegovi prenosioci su nepoznati. To je poznati namaz 'regaib'. Hafizi hadisa su složni da je taj namaz ništavan." ("El-Fevaidul-medžmu'a'', str. 48)

Imam Nevevi, rahimehullah, govoreći o ovom namazu, rekao je: "Doista, taj namaz je bidat – novotarija i prezren čin. To je od novotarija koje su uveli zabludjeli i neznalice i u njemu se nalaze očite i jasne prezrene radnje. Allah ubio onoga ko ga je izmislio i slagao. Islamski učenjaci su napisali dobre i korisne knjiga pojašnjavajući njegovu pokvarenost i pojašnjavajući zabludu onih koji ga klanjaju i koji su ga izumili. A ono što ukazuje na njegovu ništavnost i pokvarenost i zabludu onoga ko ga obavlja teško je pobrojati." ("El-Minhadž" 8/20)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Namaz regaib je novotarija, po konsenzusu svih islamskih učenjaka. Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ga propisao, niti iko od njegovih halifa, niti je pohvalio njegovo obavljanje iko od imama ove vjere, kao Malik, Šafija, Ahmed, Ebu Hanife, Sevri, Evzai, Lejs i drugi. Hadis koji je prenesen u tom kontekstu je laž, po konsenzusu svih hadiskih stručnjaka." ("El-Medžmu'ul-fetava", 2/134)

Hafiz Ibn Režeb, rahimehullah, rekao je: "Ovaj namaz, tj. regaib, je novotarija kod većine uleme. Savremeni islamski učenjaci koji su smatrali da je (ovaj namaz) novotarija su: Hafiz Ebu Ismail el-Ensari, Ebu Bekr es-Sem'ani, Ebul-Fadl Ibn Nasir, Ebul-Ferež ibnul-Dževzi i drugi. Raniji učenjaci nisu spominjali da je od novotarija, zato što je izmišljen nakon njih i pojavio se tek nakon 400. god. po Hidžri. Iz tog razloga raniji učenjaci nisu ni znali za njega niti su govorili o njemu." ("Letaifu-me'arif", str. 228)

Allah, dželle šanuhu, najbolje zna.

Detaljnije pogledati članak: "Šehru redžeb bejnel-ittiba'i vel-ibtida'i", šejha Muhammeda b. Seida el-'Ida, hafizehullah.

Priredio: Amir Smajić

Medina, 10. 7. 1432. god. po H.

VIDEO:Neke nepravilnosti oko mjeseca Redžeba-Salatul Regaib,Namaz želja - Dr.Safet Kuduzovic


ArtCreative Design and Custom coding


Noč LEJLETUL-BERAT

U svojoj knjizi „El-Leta'if“ (str. 341), Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, je spomenuo hadis od Alije, radijallahu 'anhu, a kojeg bilježi Ibn Madžeh sa slabim lancem prenosilaca, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „Kada nastupi srednja noć ša'bana, tada tu noć ibadetite, a danju postite, jer se doista Allah spušta na dunjalučko nebo pri zalasku Sunca i kaže: „Ima li neko da traži oprosta pa da mu oprostim? Ima li neko da traži nafaku pa da ga opskrbim? Ima li neko da je iskušan, pa da ga izliječim? Ima li.... Tako sve do zore! Najispravnije mišljenje o ovom hadisu je da je on izmišljen, a Allah najbolje zna!

Analogno tome, nije ispravno odlikovati srednju noć u mjesecu ša'banu, ili njen dan, sa nekim posebnim ibadetom, jer se šerijatski propisi ne temelje na slabim, a pogotovo ne na izmišljenim hadisima. Zbog toga kažemo da, ako post, ili ibadet općenito, u tim posebnim danima ili noćima nije sunnet, tada je novotarija koje se trebamo kloniti. To je zbog toga što je post posebni ibadet, pa ako u tom vremenu nije potvrđena njegova šerijatska propisanost, on postaje novotarijom, a Poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, je rekao: „Svaka novotarija je zabluda!“

Rekao je šejhul-islam, Ibn Tejmijjeh
, Allah mu se smilovao: „Što se tiče izdvajanja posta samo u danu kada je sredina (Ša'bana), za to nema nikakvog osnova, čak šta više, njegovo posebnovanje je pokuđeno! Također taj propis vrijedi i za izdvajanje toga dana da se u njemu pravi posebna hrana, da se u njemu pokazuju ukrasi... To je uvedena novotarija za koju nema nikakvog argumenta!“ (Iktida'u Es-Sirati El-Mustekim, 2/628)

Rekao je Ibn El-Arebi
, Allah mu se smilovao: „O srednjoj noći Ša'bana nema nikakvog hadisa na koji se može oslonuti kada je riječ o njenoj vrijednosti, niti kada je riječ o određivanju edžela. Zbog toga se na to ne obazirite!“ (Ahkamu El-Kur'an, 4/1690)

Prenosi Ibn Weddah od Zejda ibn Eslema, da je rekao: „Nisam zapazio nikoga od naših šejhova, niti od islamskih pravnika, da se obaziru na noć u sredini Ša'bana, niti sam ikoga od njih zapazio da je spominjao hadis od Mekhula. Za nju ne postoji neka posebna vrijednost u odnosu na druge noći mimo nje!“ (El-Bid'u we En-Nehju libni Weddah, str. 46)

Kod većine ljudi je raširena vijest da se u srednjoj noći ša'bana određuje sudbina za slijedeću godinu. To je zabluda i neispravno shvatanje ove vjere, jer se to dešava u noći lejletul-kadr, kao što Uzvišeni kaže: „Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo, - i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna!“ (Ed-Duhan, 6) To je noć kadra u mjesecu ramazanu u kojoj je Uzvišeni Allah počeo objavljivati Kur'an, kao što kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana...“ (El-Beqareh, 185)

Prema tome, ko god bude smatrao da je noć kadra u ša'banu, takav se otvoreno suprostavlja poukama iz citiranih ajeta.

Molim Uzvišenog Allaha da nam podari iskrenu marljivost pri činjenju ibadeta i da od nas primi naš trud! Molim Ga da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede među odabrane robove Njegove, među poslanike, učenjake, šehide i dobre i pobožne vjernike! Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova i neka su salawati i selami na Allahovog poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe...

VIDEO:

O NOĆI LEJLETUL-BERAT U MJESECU ŠA`BANU | Prof.Muhidin Halilovic ||


ArtCreative Design and Custom coding

Items details

Icon for hits displayHits: 5411 clicks
Icon for creation to displayCreated 6 years and 10 months ago at Utorak, 14 Juni 2011 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Utorak, 28 Juni 2016 12:33 )