أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere Nagrada za uzimanje abdesta i učenje dove nakon abdesta

Nagrada za uzimanje abdesta i učenje dove nakon abdesta

E-mail Ispis PDF
Share

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

Kada se rob musliman – ili mu’min, abdesti, pa opere svoje lice, sa njegovog lica zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio očima gledajući (u haram); kada opere svoje ruke, sa njegovih ruku zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio rukama; kada opere svoje noge, sa njegovih nogu zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio nogama (koračajući ka grijehu), tako da nakon abdesta izađe čist od grijeha.” (Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Nagrada za učenje dove poslije uzimanja abdesta

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se od vas abdesti, pa abdest upotpuni, a zatim izgovori:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه

‘Ešhedu en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden abdullahi ve resuluhu! – Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, bit će mu otvorena osmera džennetska vrata, da uđe na koja hoće.’” (Muslim)

Kako lagahno djelo, kako velike nagrade !!!

Priredio: mr.Elvedin Pezić

Items details

Icon for hits displayHits: 254 clicks
Icon for creation to displayCreated 8 months ago at Subota, 26 August 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info