أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Fikh | Propisi Muzika...

Muzika...

Share

Abdur-Rahman b. Ganm el-Eš'ari, rhm, kaže: "Pricao mi je Ebu-Amir, ili Ebu-Malik el-Eš'ari, radijallahu anhu, - tako mi Allaha, nije mi slagao – da je cuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'U mome ummetu bit ce onih koji dozvoljavaju nezakonit spolni odnos, svilu, vino i muzicke instrumente; penjat ce se svijet na visoka brda; dolazit ce im cobanin sa stokom; navracat ce kod njih siromah radi svoje potrebe, a oni ce mu govoriti: 'Dodi sutra!' Allah ce ih iznenada nocu uništiti, i brdo na njih svaliti, a druge ce pretvoriti u majmune i svinje do Dana sudnjega.'" (Buhari, br. 5590)

Oko vjerodostojnosti ovog hadisa vodile su se odredene polemike, ali bez imalo sumnje on je sahih (vjerodostojan) i njegov lanac prenosilaca je spojen, i to je stav kojeg je zastupala izrazita vecina hadiskih strucnjaka. Dovoljno je to da ga je voda pravovjernih u hadisu imam Buhari, rhm, smatrao vjerodostojnim i zabilježio u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa, a to je najvjerodostojnija knjiga pod nebeskim svodom nakon Kur'ana.

Svi islamski ucenjaci jednoglasni su da je muzika haram. U vezi s tim postignut je konsenzus uleme. Niko od ucenjaka ne razilazi se da je slušanje muzike grijeh. Oni koji su rekli suprotno (poput Ibn Hazma i Gazalija) preteknuti su idžma'om (konsenzusom) i radi toga se njihov govor ne uzima u obzir. Citati ucenjaka iz prvih generacija su mnogi i poznati, a konsenzus nakon njih prenose:

? u 3. stoljecu Zekerijja b. Jahja es-Sadži u djelu "Ihtilaful-ulema",

? u 4. stoljecu Ebu Bekr el-Adžurri,

? u 5. stoljecu Ebut-Tajjib et-Taberi i Ibn Abdil-Berr,

? u 6. stoljecu Ibn Kudame el-Makdisi i Ebul-Kasim ed-Devle'i,

? u 7. stoljecu Ibnus-Salah, El-Kurtubi i 'Izz b. Abdus-Selam,

? u 8. stoljecu Ibn Tejmijje, Es-Subki, Ibn Redžeb, Ibnul-Kajjim i Ibn Muflih,

? u 9. stoljecu El-Iraki i Muhammed el-Bezzazi el-Hanefi,

? u 10. stoljecu Ibn Hadžer el-Hejtemi,

? u 13. stoljecu El-Alusi i Ahmed et-Tahtavi,

? u 14. stoljecu El-Gimari.

(Vidjeti: Abdul-Aziz et-Tarifi, El-Ginau fil-mizan, str. 34-37)

Items details

Icon for hits displayHits: 951 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and 5 months ago at Petak, 14 Oktobar 2016 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info