أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi DOVE OPĆENITOG KARAKTERA KOJE POMAŽU (koriste, olakšavaju) STUDENTIMA TOKOM ISPITA...

DOVE OPĆENITOG KARAKTERA KOJE POMAŽU (koriste, olakšavaju) STUDENTIMA TOKOM ISPITA...

Share

1- "RABBI-ŠRAH LI SADRI VE JESSIR LI EMRI" - Gospodaru moj, ucini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj.

2- ''ALLAHUMME-HDINI VE SEDDIDNI' - Allahu moj, Ti me uputi i izvedi na pravi put.

3- ''JA HAJJU JA KAJJUMU BIRAHMETIKE ESTEGISU'' - O Vjecno Živi, o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve održavaš, Tvojom milošcu tražim pomoc.

4- "ALLAHUMME LA SEHLE ILLA MA DŽE'ALTEHU SEHLEN VE ENTE TEDŽ'ALU-L-HUZNE IN ŠI'TE SEHLEN" - Allahu moj, nema lahkoce osim onoga što ti uciniš lahkim. Ti ako hoceš, i teškocu (tugu) uciniš lakom.

5- "RABBENA ATINA FI-D-DUNJA HASENETEN VE FI-L-AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABE-N-NARI." - Gospodaru naš, podari nam svako dobro na dunjaluku i na ahiretu i sacuvaj nas od patnje (kazne) u Vatri.

AMIN JA RABBE-L-'ALEMIN!

 

 


 

NA ARAPSKOM:

PRIPREMIO: SULEJMAN COLAKOVIC

 

Items details

Icon for hits displayHits: 4067 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 4 months ago at Nedjelja, 28 Decembar 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Nedjelja, 28 Decembar 2014 15:28 )