أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tewhid | Akida - Vjerovanje Opis Džehennema + stanovnike vatre + VIDEO

Opis Džehennema + stanovnike vatre + VIDEO

Share

"PRIJETNJA VATROM" - Video predavanje na dnu teksta - prof.Enes Julardzija

Vatra je užareno boravište koje je Allah pripremio nevjernicima, licemjerima i grješnicima.

Ulazak u Džennet i spas od Vatre se postiže vjerovanjem i cinjenjem dobrih dijela, kao i udaljavanjem od mnogoboštva i grijeha.

Molimo Allaha da nas uvede  u Džennet i poštedi Vatre.

Govor koji cemo spomenuti bice zasnovan na kur'ansko-hadiskim tekstovima.

Najpoznatija imena Vatre

Vatra je jedna cjelina, ali su njena svojstva brojna, a neka od najpoznatijih njenih imena su:
1. En-Nar - Vatra

Uzvišeni Allah veli: A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio - On ce u vatru baciti, u kojoj ce vjecno ostati; njega ceka sramna patnja. (En-Nisa, 14.)

2. Džehennem

Uzvišeni Allah veli: Allah ce, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike. (En-Nisa, 140.)

3. El-Džehim - Vatra užarena

Uzvišeni Allah veli: A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali - bice stanovnici vatre užarene. (El-Maide, 10.)

4. Es-Se'ir - Oganj razbuktali

Uzvišeni Allah veli: Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. (El-Ahzab, 64.)

5. Sekar - Vatra razbuktala

Uzvišeni Allah veli: Na Dan kada budu u vatru odvuceni, s licima dolje okrenutim: Iskusite vatru razbuktalu! (El-Kamer, 48.)

6. El-Hutametu - Razbuktana vatra koja sve ruši i pali

Uzvišeni Allah veli: A ne valja tako! On ce sigurno biti bacen u Hutamu! A znaš li ti šta je Hutama? Vatra Allahova razbuktana. (El-Humeze, 4-6.)

7. Leza – Buktinja

Uzvišeni Allah veli: Nikada! Ona ce buktinja sama biti koja ce udove cupati, zvace onoga ko je glavu okretao i izbjegavao. (El-Me'aridž, 15-17.)

8. Daru-l-bevar - Kuca propasti


Uzvišeni Allah veli: Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima - nezahvalnošcu uzvratili i narod svoj u Kucu propasti doveli, u Džehennem, u kome ce gorjeti - a užasno je on prebivalište! (Ibrahim, 28-29.)

Mjesto na kojem se nalazi Džehennem

Uzvišeni Allah veli: Uistinu! Knjiga griješnika je u Sidždžinu. (El-Mutaffifun, 9.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se nevjerniku uzme duša, odnesu je do vrata zemlje i njeni cuvari kažu: 'Nismo sreli prljaviju dušu od ove.' Zatim je odnesu u najniži sloj zemlje.“[1]

Vjecnost stanovnika Vatre

Nevjernici, mnogobošci i licemjeri ce biti vjecno u Vatri, dok ce muslimani koji su bili griješnici zavisiti od Allahove volje; ako im bude htio oprostiti, to ce i uciniti, a ako ih bude htio kazniti u Vatri zbog grijeha, kaznice ih, a potom ce ih uvesti u Džennet.

Allah Uzvišeni veli:

1. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vjecno ce u njoj boraviti, dosta ce im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih ceka patnja neprekidna. (Et-Tevbe, 68.)

2. Allah nece oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostice manje grijehove od toga kome On hoce. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim cini, izmišljajuci laž, grijeh veliki. (En-Nisa, 48.)


Opis lica džehennemlija

Opisujuci ih, Allah Uzvišeni kaže:

1. Na Sudnjem danu vidjeceš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu nece biti boravište oholih? (Ez-Zumer, 60.)

2. A na nekim licima toga Dana bice prašina, tama ce ih prekrivati, to ce nevjernici - razvratnici biti. (Abese, 40-42.)

3. Toga dana ce neka lica smrknuta biti, tešku nevolju ce ocekivati. (El-Kijame, 24-25.)

4. Kada ce se neka lica potištena, premorena, napacena u vatri užarenoj pržiti. (El-Gašije, 2-4.)

5. Vatra ce im lica pržiti i iskeženih zuba ce u njemu ostati. (El-Mu'minun, 104.)


Broj džehennemskih vrata

Uzvišeni veli: Za sve njih mjesto sastanka Džehennem ce biti, on ce sedam kapija imati i kroz svaku ce odreden broj njih proci. (El-Hidžr, 43-44.)

Sva vrata Džehennema bice zatvorena

Uzvišeni veli: A ne valja tako! On ce, sigurno, biti bacen u Džehennem! A znaš li ti šta je Džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja ce do srca dopirati. Ona ce iznad njih biti zatvorena, plamenim stupovima zasvodena. (El-Humeze, 4- 9.)

Dolazak i pojava Vatre na Sudnjem danu

Allah Uzvišeni veli;
1. A Džehennem zalutalima ukazati. (Eš-Šu'ara, 91.)

2. A ne valja to! Kada se Zemlja u komadice zdrobi i kad dode Gospodar tvoj, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada ce se covjek sjetiti - a na što mu je sjecanje?! (El-Fedžr, 21-23.)


3. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kad se toga dana Džehennem primakne, imat ce sedamdeset hiljada uzdi. Uz svaku uzdu ce biti sedamdeset hiljada meleka koji ce je vuci.“[2]

Prelazak preko Džehennema

Allah Uzvišeni veli: I svaki od vas ce do njega stici! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim cemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike cemo da u njemu na koljenima klece ostaviti. (Merjem, 71-72.)

U hadisu koji govori da su neki ljudi pitali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o gledanju u Allaha, Ebu Hurejre, izmedu ostalog prenosi: „Postavice se cuprija preko Džehennema i ja cu biti prvi koji ce preko nje preci.“[3]

Dubina Džehennema

Prenosi se od Ebu Hurejre da je kazao: „Bili smo kod Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad je on cuo udar, pa nas je upitao: 'Znate li šta je ovo?' A mi smo odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' A on je rekao: 'Ovo je bio kamen koji je bacen u Džehennem prije sedamdeset godina, a tek je sada pao na dno Džehennema.'“[4]

Semure b. Džundub prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ima onih koji ce u Vatri biti clanaka, ima onih koji ce biti do struka, a ima i onih koji ce u Vatri biti do vrata.“[5]

Opis tijela džehennemlija

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zub nevjernika u Džehennemu je velicine brda Uhud, a debljina njegove kože je tri dana hoda.“[6]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Razdaljina izmedu dva ramena stanovnika Džehennema je kao razdaljina koju prede brzi konjanik za tri dana.“[7]    

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zub nevjernika na Sudnjem danu ce biti velicine brda Uhud, širina njegove kože je sedamdeset laktova, mišici su mu poput jajeta, a butine kao brdo Verikan (u Medini), dok je njegovo mjesto na kojem sjedi od vatre široko koliko od mene do Rebeze (mjesto u Medini).“[8]

Žestina džehennemske vatre

Allah Uzvišeni veli: Mi cemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bice Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojacacemo im oganj. To ce im biti kazna zato što u dokaze Naše nisu vjerovali i što su govorili: Zar kada postanemo kosti i prah, zar cemo kao nova stvorenja, doista, biti oživljeni? (El-Isra, 97-98.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vaša vatra koju ložite je sedamdeseti dio vreline džehennemske vatre. Prisutni rekoše: 'Tako nam Allaha, i ona je dovoljna, Allahov Poslanice.' On rece: 'Vrelina džehennemske vatre, u odnosu na ovu, uvecana je za šezdeset i devet dijelova, a svaki dio je vreo poput nje.'“[9]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džehennemska vatra se požalila svome Gospodaru rijecima: 'Gospodaru, moji dijelovi gutaju od žestine jedni druge.' Pa joj on dade dva oduška, jedan zimi, a drugi ljeti. Zato, kada osjetite najvecu toplotu ljeti, znajte da je to odušak Džehennema, a kada osjetite najvecu hladnocu zimi, znajte da je i to odušak Džehennema.“[10]

Džehennemsko gorivo

Allah Uzvišeni kaže:

1. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje cuvajte od vatre cije ce gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj ce se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi nece opirati, i koji ce ono što im se naredi izvršiti. (Et-Tahrim, 6.)

2. I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate - bicete gorivo u Džehennemu, a u nj cete doista uci. (El-Enbija, 98.)


Dubine Džehennema

U Džehennemu imaju dubine, a licemjeri ce biti na samom dnu iz razloga što su bili pokvareni nevjernici koji su bili u mogucnosti da nanose štetu vjernicima.

Allah Uzvišeni kaže: Licemjeri ce na samom dnu Džehennema biti i ti im neceš zaštitnika naci. (En-Nisa, 145.)

Opis džehennemske sjene


Allah Uzvišeni veli:

1. A oni nesretni - ko su nesretni?! Oni ce biti u vatri užarenoj i vodi kljucaloj i u sjeni dima cadavoga, u kojoj nece biti svježine ni ikakve dobrine. (El-Vaki'a, 41-44.)

2. Nad njima ce biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. O robovi Moji, bojte se Mene! (Ez-Zumer, 16)

3. Idite prema dimu u tri plama razdvojenom, koji hlada nece davati i koji od plamena nece zaklanjati. (El-Murselat, 30-31.)


Cuvari Vatre

Allah Uzvišeni kaže:

1. I oni koji ce u vatri biti govorice stražarima džehennemskim:  „Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!“ A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? - upitace oni. Jesu! - odgovorice. - Molite onda vi! - reci ce oni. Ali ce molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti. (El-Mu'min, 49-50.)

2. U Sekar cu Ja njega baciti - a znaš li ti šta je Sekar? Ništa on nece poštedjeti, kože ce crnim uciniti, nad njim su devetnaesterica. Mi smo cuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju. (El-Muddessir, 26-31.)

3. Oni ce dozivati: O Malik! Neka Gospodar tvoj ucini da umremo! - a On ce reci: Vi cete tu vjecno ostati! Mi vam Istinu šaljemo, ali vecini vam je Istina odvratna. (Ez-Zuhru, 78-79.)


Broj Ademovih potomaka u Vatri

Ebu Se'id El-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah ce pozvati Adema. On ce se odazvati: 'Odazivam se Gospodaru, svako dobro je u Tvojim rukama.' Allah ce reci: 'O Ademe, izdvoji od tvojih potomaka one koji su za Džehennema!' Reci ce: 'Gospodaru, koji broj?' On ce odgovoriti: 'Od svake hiljade devet stotina devedeset i devet.' Tog trenutka ce dijete osjediti. Svaka dojilja ce ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica ce svoj plod pobaciti, i ti ceš vidjeti ljude pijane, a oni nece pijani biti, vec ce tako izgledati zato što ce Allahova kazna strašna biti. Ashabi rekoše: 'O Allahov Poslanice, ko je taj jedan (koji nece u Vatru)?' Rekao je: 'Radujte se, jer ta osoba ce biti od vas, a hiljada (koji ce u Vatru) ce biti od Je’džudža i Me’džudža.'“[11]

Nacin na koji ce džehennemlije uci u Vatru

Allah Uzvišeni veli:

1. Oni koji nisu vjerovali u gomilama ce u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dodu, kapije njegove ce se pootvarati i cuvari njegovi ce ih upitati: Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da cete ovaj vaš Dan doživjeti? - Jesu" - reci ce oni - ali još je davno odredeno da ce nevjernici kažnjeni biti. I reci ce se: Ulazite na džehennemske kapije, vjecno cete u njemu boraviti! Grozna li prebivališta onima koji su se oholili! (Ez-Zumer, 71-72.)

2. A grješnici ce se po biljezima svojim poznati, pa ce za kike i noge šcepani biti. (Er-Rahman, 41.)

3. A Mi smo za one koji Cas oživljenja poricu pripremili vatru razbuktalu - kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, cuce kako gnjevna kljuca i od bijesa huci, a kad budu baceni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast ce tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti! (El-Furkan, 11-14.)

4. A ne valja tako! On ce sigurno biti bacen u Hutamu! A znaš li ti šta je Hutama? Vatra Allahova razbuktana. (El-Humeze, 4-6.)

5. Na Dan kada ce grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti: Ovo je vatra koju ste poricali, pa, je li ovo carolija, ili vi ne vidite? Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za ono što ste radili. (Et-Tur, 13-16.)

6. Toga dana ceš vidjeti grješnike povezane u zajednicke okove; košulje ce im od katrana biti, a vatra ce lica njihova obavijati. (Ibrahim, 49-50.)


Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu ce se iz Džehennema izdvojiti plamen vatre, imace dva oka, dva uha i jezik koji ce govoriti. Reci ce: 'Ja sam zadužen za tri kategorije ljudi: za svakog silnika, za svakog onog koji je nekoga mimo Allaha dozivao i za vajare i kipare.'“[12]

 

Prvi sa kojima ce se potpaliti Vatra

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Doista, prvi covjek kome ce biti presudeno na Sudnjem danu je covjek koji je preselio kao šehid. Doci ce se s njim, upoznat ce se sa svojom blagodati i on ce je upoznati, a zatim ce mu se reci: 'Šta si uradio s ovom blagodati?' Odgovorit ce: 'Borio sam se radi Tebe sve dok nisam poginuo!' Reci ce: 'Lažeš. Naprotiv, borio si se da se kaže: -Kako je hrabar-, pa to se i reklo.' Zatim ce narediti da se ovaj odvuce na svome licu i baci u Vatru. I covjek koji je sticao znanje i njime poducavao druge, i ucio Kur'an. Doci ce se s njim, upoznat ce se sa svojom blagodati i on ce je upoznati a zatim ce mu se reci: 'Šta si uradio s ovom blagodatima?' Odgovorit ce: 'Sticao sam znanje i poducavao njemu i ucio Kur'an samo radi Tebe!' Reci ce: 'Lažeš. Naprotiv, sticao si znanje kako bi se reklo: -Kako je ucen- i ucio si Kur'an kako bi se reklo: -On je karija, ucac-, pa to je i receno.' Zatim ce narediti da se ovaj odvuce na svome licu i baci u Vatru. I covjek kome je Allah dao izobilje, mnogo mu podario od svakog imetka. Doci ce se s njim, upoznat ce se sa svojom blagodati i on ce je upoznati a zatim ce mu se reci: 'Šta si uradio s ovom blagodati?' Odgovorit ce: 'Nisam ostavio nijedan put na kojem Ti voliš da bude udijeljeno a da ja nisam i udijelio na njemu samo radi Tebe!' Reci ce: 'Lažeš. Naprotiv, to si radio samo da se kaže: -Kako je darežljiv-, pa to se i reklo. Zatim ce narediti da se ovaj odvuce na svome licu i baci u Vatru.“[13]

Opis džehennemlija

Allah Uzvišeni veli:

1. A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali - bice stanovnici Džehennema; u njemu ce vjecno ostati. (El-Bekare, 39.)

2. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vjecno ce u njoj boraviti, dosta ce im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih ceka patnja neprekidna. (Et-Tevbe, 68.)

3. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogobošci bice, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj ce vjecno ostati; oni su najgora stvorenja. (El-Bejjine, 6.)


Ijad prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Pet je vrsta stanovnika Džehennema: slabic, koji nema pameti da razmisli. On je samo neciji sljedbenik, ne zanimaju ga ni porodica ni imetak. Zatim varalica, koji ne može sakriti svoju pohlepu cak ni lijepim rijecima. Potom covjek koji cim osvane ili omrkne pocne se ulagivati tvojoj porodici ili tebi, da bi dobio tvoj imetak. Nakon toga je spomenuo škrticu ili lašca i pokvarenjaka.“[14]

Koga ce biti najviše u Vatri?

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Predocena mi je Vatra i primjetio sam da su u njoj vecinom žene koje poricu. Neko upita: 'Poricu Allaha?' Poslanik rece: 'Poricu dobrocinstvo supruga prema njima. Kada bi jednoj od njih cijelo vrijeme cinio dobro, a zatim u necemu pogriješio, kazala bi da od tebe nikakvog dobra nije vidjela.'“[15]

Ko ce u Vatri biti najviše kažnjavan?

Allah Uzvišeni kaže:

1. Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju, koji je branio da se cine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao - zato ga baci u patnju najtežu! (Kaf, 24-16.)

2. A faraonove ljude zla kob zadesi. Oni ce se ujutro i navecer u vatri pržiti, a kada nastupi Cas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu! (El-Mu'min, 45-46)

3. One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvracali Mi cemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju. (En-Nahl, 88.)

4. Licemjeri ce na samom dnu Džehennema biti i ti im neceš zaštitnika naci; ali oni koji se pokaju i poprave i koji cvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bice s vjernicima, a Allah ce, sigurno, vjernicima veliku nagradu dati. (En-Nisa, 145-146.)

5. I tako mi Gospodara tvoga, mi cemo i njih i šejtane sakupiti, zatim cemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima klece,a onda cemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili, jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore. (Merjem, 68-70.)


Abdullah b. Mes'ud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najvecu patnju na Sudnjem danu ce imati slikari (kipari, vajari).“[16]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu ce se iz Džehennema izdvojiti plamen vatre, imace dva oka, dva uha i jezik koji ce govoriti. Reci ce: 'Ja sam zadužen za tri kategorije ljudi: za svakog silnika, za svakog onog koji je nekoga mimo Allaha dozivao i za vajare i kipare.'“[17]

Abdullah b. Mes'ud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najvecu patnju na Sudnjem danu ce imati osoba koju je ubio neki vjerovjesnik, osoba koja je ubila nekog vjerovjesnika i kipar.“[18]

Ko ce imati najblažu kaznu u Vatri?

Nu'man b. Bešir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najblažu ce kaznu, od stanovnika Džehennema, imati onaj kome ce ispod udubine tabana biti stavljene dvije žeravice od kojih ce mu mozak kljucati baš onako kao što kljuca voda u loncu.“[19]

Ebu Se'id El-Hudri prenosi da je cuo kako je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenut Ebu Talib, pa je kazao: „Možda ce mu moje zagovorništvo koristiti na Sudnjem danu, pa da bude stavljen u vatru do clanaka, ali i od toga ce mu mozak kljucati.“[20]

Kritikovanje i izrugivanje sa džehennemlijama

Allah Uzvišeni veli: Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi im se primilo. Njih ceka muka nesnosna. (El-Maide, 36.)

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah Uzvišeni ce upitati onoga ko ima najmanju kaznu u Džehennemu: 'Kada bi posjedovao sve što je na zemlji, da li bi se pokušao time iskupiti?' Odgovorice: 'Da, pokušao bih.' A Allah ce tada kazati: 'Tražio sam od tebe puno manje od toga, dok si još bio u Ademovoj kicmi, a to je da mi ne pripisuješ druga, pa si to odbio.'“[21]

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dovešce se džehennemlija koji je najviše uživao na dunjaluku, pa ce se ubaciti u Vatru i izvaditi iz nje, a zatim upitati: 'Jesi li ikada vidio kakvo dobro ili uživao?' Odgovorice: Ne, tako mi Allaha, nikada nisam uživao.' I dovešce se džennetlija koji se najviše patio na dunjaluku, pa ce se ubaciti u Džennet i izvaditi iz njega, a zatim upitati: 'Jesi li ikada prije osjetio kakvu poteškocu?' Odgovorice: 'Ne, tako mi Allaha, nikada nisam osjetio nikakvu poteškocu.'“[22]

Džehennemski okovi i sindžiri

Uzvišeni Allah veli:

1. Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili. (Ed-Dehr, 4.)

2. Oni koji poricu Knjigu i ono što smo slali po poslanicima - saznace posljedice toga kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vuceni po kljucaloj vodi, a zatim u vatri prženi. (El-Mu'min, 70-72.)

3. Bice u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne. (El-Muzemmil, 12-13.)

4. Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite, jer on u Allaha Velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao. (El-Hakka, 30-34.)


Opis hrane stanovnika Džehennema

Allah Uzvišeni kaže:

1. Drvo Zekkum bice hrana grješniku, u trbuhu ce kao rastopljena kovina vreti, kao što voda kada kljuca vri. (Ed-Duhan, 43-46.)

2. A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje ce usred Džehennema rasti; plod ce mu poput glava šejtanskih biti. Oni ce se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti, zatim ce to s kljucalom vodom izmiješati, a potom ce se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. (Es-Saffat, 62-68.)

3. kada drugog jela osim trnja nece imati, koje nece ni ugojiti ni glad utoliti. (El-Gašije, 6-7.)

4. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao; zato on danas ovdje nema prisna prijatelja ni drugog jela osim pomija, koje ce samo nevjernici jesti. (El-Hakka, 33-37.)


Opis pića stanovnika Džehennema

Allah Uzvišeni kaže:

1. I poslanici su pomoc tražili, pa je svaki oholi i inadžija nastradao - pred njim ce Džehennem biti - i on ce biti pojen odvratnom kapljevinom, mucice se da je proguta, ali je nikako nece moci proždrijeti i smrt ce mu sa svih strana prilaziti, ali on nece umrijeti; njega ce teška patnja cekati. (Ibrahim, 15-17.)

2. koji ce se uzavrelom vodom pojiti, koja ce im crijeva kidati! (Muhammed, 15.)

3. Mi smo nevjernicima pripremili vatru ciji ce ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoc, pomoci ce im se tekucinom poput rastopljene kovine koja ce lica ispeci. Užasna li pica i grozna li boravišta! (El-Kehf, 29.)

4. Eto toliko! A one koji budu zlo cinili ceka najgore prebivalište: Džehennem, u kojem ce gorjeti; a grozne li postelje! Eto toliko! Pa neka okušaju vodu kljucalu i kapljevinu smrdljivu i druge slicne ovima muke, mnogostruke. (Sad, 55-58)


Opis odjece stanovnika Džehennema

Allah Uzvišeni veli:

1. Onima koji ne budu vjerovali bice odijela od vatre skrojena, a kljucala voda bice na glave njihove ljevana. (El-Hadždž, 19.)

2. Toga dana ceš vidjeti grješnike povezane u zajednicke okove; košulje ce im od katrana biti, a vatra ce lica njihova obavijati. (Ibrahim, 49-50.)


Ležaji i prekrivaci stanovnika Džehennema

Allah Uzvišeni veli:

1. Onima koji dokaza Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili - kapije nebeske nece se otvoriti, i prije ce debelo uže kroz iglene uši proci nego što ce oni u Džennet uci. Eto tako cemo Mi grješnike kazniti. U Džehennemu ce im ležaji i pokrivaci od vatre biti. Eto tako cemo Mi nevjernike kazniti. (El-E'araf, 40-41.)

Tuga i žalost stanovnika Džehennema

Allah Uzvišeni kaže:

1. Oni koji ne vjeruju da ce pred Allaha stati nastradace kad im iznenada Cas oživljenja dode, i reci ce: O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!, i grijehe svoje ce na ledima svojim nositi, a užasno je ono što ce uprtiti! (El-En'am, 31.)

2. Eto, tako ce Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre nece izlaziti. (El-Bekare, 167.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Niko od vas nece uci u Džennet sve dok ne bude vidio svoje mjesto u Vatri koje bi ga cekalo da je cinio loša djela, kako bi još više bio zahvalan Allahu. I niko od vas nece uci u Vatru sve dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu koje bi ga cekalo da je bio dobar, kako bi mu se tuga još više povecala.“[23]

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah Uzvišeni ce upitati onoga ko ima najmanju kaznu u Džehennemu: 'Kada bi posjedovao sve što je na zemlji, da li bi se pokušao time iskupiti?' Odgovorice: 'Da, pokušao bih.' A Allah ce tada kazati: 'Tražio sam od tebe puno manje od toga, dok si još bio u Ademovoj kicmi, a to je da mi ne pripisuješ druga, pa si odbio.'“[24]

Medzusobno proklinjanje džehennemlija

Allah Uzvišeni veli:

1. Ulazite u Džehennem s narodima, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali! - reci ce On. I kad god neki narod ude, proklinjat ce onaj za kojim se u nevjerovanje poveo. A kad se svi u njemu iskupe, tada ce obican puk reci o glavešinama svojim: „Gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri!“ „Za sve ce biti dvostruka, ali vi ne znate.!“ – reci ce On.

A glavešine ce reci obicnom puku: „Pa vi nemate nikakve prednosti pred nama! Zato iskusite patnju za ono što ste radili.“ (El-E'araf, 38-39.)

2. A poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih cete se odricati i jedni druge cete proklinjati, vatra ce vaše boravište biti, i niko vam u pomoc nece moci priteci. (El-Ankebut, 25.)

3. Oni, cak, i Cas oživljenja poricu, a Mi smo za one koji Cas oživljenja poricu pripremili vatru razbuktalu - kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, cuce kako gnjevna kljuca i od bijesa huci, a kad budu baceni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast ce tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti! (El-Furkan, 11-14.)


Neke od vrsta onih koji ce biti kažnjavani u Džehennemu

1. Nevjernici i licemjeri

Allah Uzvišeni kaže: Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vjecno ce u njoj boraviti, dosta ce im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih ceka patnja neprekidna. (Et-Tevbe, 68.)

2. Onaj koji namjerno ubije nevinu osobu

Uzvišeni Allah veli: Onome ko hotimicno ubije vjernika kazna ce biti - Džehennem, u kome ce vjecno ostati; Allah ce na njega gnjev Svoj spustiti i proklece ga i patnju mu veliku pripremiti. (En-Nisa, 93.)

Abdullah b. Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko ubije nekoga s kim ima ugovor o nenapadanju, nece osjetiti miris Dženneta i pored toga što se njegov miris osjeti na udaljenosti od cetrdeset godina hoda.“[25]

3. Bludnici i bludnice

Semure b. Džundub veli: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je cesto puta pitao ashabe o tome da li nešto sanjaju. Jedno jutro im je rekao: 'Sinoc su mi došla dvojica, kazavši mi da krenem sa njima. Krenuli smo i odjednom smo stigli do užarenog mjesta sa kojeg smo culi nerazumljive glasove i jecaje. Došli smo to tog mjesta i vidjeli gole muškarce i žene  ispod kojih se pojavljivao užareni plamen. Kada bi se on pojavio oni bi poceli vrištati. Upitao sam o cemu se radi, pa sam dobio odgovor: 'To su muškarci i žene koji su bili bludnici.'“[26]

4. Onaj ko se bavi kamatom

U prethodnom hadisu Semure b. Džunduba se navodi dalje: „Zatim smo nastavili dok nismo stigli do rijeke od krvi na cijoj sredini se nalazi jedan covjek, a na obali rijeke je drugi covjek koji u ruci drži kamen. Kad god bi ovaj covjek sa sredine rijeke došao do obale i htio da izade, ovaj na obali bi mu gurnuo kamen usta i ovaj bi se vratio gdje je i bio. Upitao sam: 'Ko je ovo?' Rece: 'Onaj koga sam vidio u rijeci je covjek koji se bavio kamatom.“[27]

5. Slikari (kipari,vajari)

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaki slikar (kipar, vajar) ce u Vatru. Za svaku sliku koji je naslikao nacinice se duša koja ce ga kažnjavati u Vatri.“[28]

Aiša radijallahu 'anha veli: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom se vratio s puta, a ja sam zavjesom sa slikama koju sam imala bila zastrla vrata svoje sobe. Kada ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ugledao, strgnuo ju je i rekao: 'Oni koji ce dobiti najtežu kaznu na Sudnjem danu jesu oni koji prave likove slicne Allahovim stvorenjima.' – 'Pa smo od toga napravili jedan ili dva jastuka.'“[29]

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko naslika sliku na ovome svijetu, Allah ce ga zadužiti na onome svijetu da joj dušu udahne, ali nece moci.“[30]

6. Onaj koji bespravno koristi imetak siroceta.

Uzvišeni veli: Oni koji bez ikakva prava jedu imetke sirocadi - doista jedu ono što ce ih u vatru dovesti i oni ce u ognju gorjeti. (En-Nisa, 10.)

7. Lažljivci (koji poricu), oni koji ogovaraju i prenose tude rijeci

Allah Uzvišeni kaže: A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, pa, kljucalom vodom bice ugošcen i u ognju prženjem. (El-Vaki'ah, 92-94.)

Muaz b. Džebel prenosi da je jedne prilike, dok je bio na putovanju sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: „O Allah Vjerovjesnice, hocemo li biti pitani za ono što govorimo? On rece: 'Jadan ne bio, Muaze, a zar ce ljudi biti bacani u Džehennem na svoja lica i noseve, zbog neceg drugog osim zbog onog što su kazali svojim jezicima.'“[31]

8. Oni koji skrivaju ono što je Allah objavio

Uzvišeni veli: Oni koji taje ono što je Allah u Knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi – oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što ce ih u vatru dovesti; na Sudnjem danu Allah ih nece ni osloviti, niti ih ocistiti – njih ceka patnja nesnosna. (El-Bekare, 174.)

Polemika i rasprava medu džehennemlijama

1. Rasprava zabludjelih i onih koji su ih obožavali. O tome Uzvišeni veli: Pa ce i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti baceni, i vojske Iblisove - svi zajedno. I oni ce, svadajuci se u njemu, govoriti: „Allaha nam, bili smo, doista, u ocitoj zabludi kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednacavali, a na stranputicu su nas naveli zlikovci.“ (Eš-Šu'ara, 94-99.)

2. Rasprava potlacenih sa njihovim poglavarima. Uzvišeni veli: I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlaceni reknu glavešinama svojim: „Mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi?“,onda ce glavešine reci: „Evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima Svojim.“ (El-Mu'min, 47-48.)

3. Rasprava sljedbenika sa kolovodom zablude. Uzvišeni veli: I jedni drugima prebacivati: „Vi ste nas varali.“ Nismo - odgovorice - nego vi niste htjeli vjerovati, a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili i rijec Gospodara našeg da cemo, doista, kaznu iskusiti, na nama se ispunila, a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.“ I oni ce toga dana zajedno na muci biti, jer Mi cemo tako sa mnogobošcima postupiti. Kad im se govorilo: „Samo je Allah Bog!“ - oni su se oholili. (Es-Saffat, 27-35.)

4. Rasprava izmedu nevjernika i njegovog parnika (karina) šejtana.

O tome Uzvišeni veli: A drug njegov ce reci: „Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.“ „Ne prepirite se preda Mnom!“ - reci ce On – „još davno sam vam zaprijetio.“ (Kaf, 27-29.)

5. A najžešce ce biti kada se covjek bude raspravljao sa svojim organima. Opisujuci to stanje Allah Uzvišeni veli: A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani - oni prvi bice zadržani, da bi ih sustigli ostali - i kad dodu do nje, uši njihove, i oci njihove, i kože njihove svjedocice protiv njih o onome što su radili. „Zašto svjedocite protiv nas!“ - upitace oni kože svoje. „Allah, Koji je dao sposobnost govora svakome bicu, obdario je darom govora i nas.“ - odgovorice. On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili. (Fussillet, 19-21.)

Molba džehennemlija upucena Allahu u kojoj traže da im On predoci one koji su ih zaveli i da im udvostruci patnju

O tome Uzvišeni Allah veli:

1. I nevjernici ce reci: „Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.“ (Fussillet, 29.)

2. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorice: „Kamo srece da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!“ I govorice: „Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s Pravoga puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!“ (El-Ahzab, 66-68.)


Iblisov govor upucen džehennemlijama

I kada bude sve riješeno, šejtan ce reci: „Allah vam je pravo obecanje dao, a ja sam svoja obecanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, vec sami sebe, niti ja mogu vama pomoci niti vi možete pomoci meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.“ Nevjernike, sigurno, ceka bolna patnja. (Ibrahim, 22.)

Vatra ce tražiti još džehennemlija

Allah Uzvišeni veli: Na dan kada upitamo Džehennem: „Jesi li se napunio?“ - on ce odgovoriti: „Ima li još?“ (Kaf, 30.)

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džehennem ce stalno govoriti: 'Ima li još?' Tako ce biti sve dok Gospodar ne stavi Svoje stopalo na njega i zbit ce se jedan dio (Džehennema) uz drugi, govoreci: 'Dosta, dosta, tako ti Tvoje snage i plemenitosti!' A Džennet ce se stalno povecavati dok Allah za njega ne stvori nova stvorenja i nastani ih u njemu.“[32]

Neki nacini i oblici kažnjavanja džehennemlija

Uzvišeni Allah kaže:

1. One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi cemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenicemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar. (En-Nisa, 56.)

2. A nevjernici ce u patnji džehennemskoj vjecno ostati, ona im se nece ublažiti i nikakve nade u spas nece imati. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. (Ez-Zuhruf, 74-76.)

3. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu ce vjecno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagaca nece naci. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorice: Kamo srece da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali! (El-Ahzab, 64-66.)

4. A nevjernike ceka vatra džehennemska, oni nece biti na smrt osudeni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u njemu ublažiti – eto tako cemo svakog nevjernika kazniti. (Fatir, 36.)

5. I nesretni ce u Džehennem, u njemu ce teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce ostati – osim ako drukcije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi. (Hud, 106-107.)

6. Tako mi Gospodara tvoga, mi cemo i njih i šejtane sakupiti, zatim cemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima klece, a onda cemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili, jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore. (Merjem, 68-70.)

7. Džehennem ce zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka - u kome ce zauvijek ostati: u njemu svježine nece osjetiti, ni pica okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. (En-Naba', 21-26.)

8. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište! Kad budu u nj baceni, pucketanje njegovo ce cuti, i on ce kljucati, gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu ce je upitati: „Zar nije niko dolazio da vas opominje?“ „Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao“ - odgovorice – „a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'“ (El-Mulk, 6-9.)

9. Grješnici ce, sigurno, stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvuceni, s licima dolje okrenutim: „Iskusite vatru džehennemsku!“ (El-Kamer, 47-48.)

10. A ne valja tako! On ce, sigurno, biti bacen u Džehennem! A znaš li ti šta je Džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja ce do srca dopirati. Ona ce iznad njih biti zatvorena, plamenim stupovima zasvodena. (El-Humeze, 4-9.)


11. Usama b. Zejd prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Na Sudnjem danu ce se dovesti covjek i bit ce bacen u Vatru, pa ce mu crijeva iz stomaka ispasti, te ce on oko njih kružiti kao što magarac kruži oko stožine. Stanovnici Džehennema ce se oko njega iskupiti i reci mu: 'Šta to bi s tobom, covjece? Zar nisi naredivao na dobro i odvracao od zla?' On ce im tada odgovoriti: 'Jesam, naredivao sam na dobro, a sam ga nisam cinio, odvracao sam od zla, a sam sam ga cinio.'”[33]

Plac i vrištanje džehennemlija

Allah Uzvišeni veli:

1. I jedni drugima su govorili: „Ne krecite u boj po vrucini!“ Reci: „Džehennemska vatra je još vrelija!“ - kad bi oni samo znali! Malo ce se oni smijati, a dugo ce plakati, bice to kazna za ono što su zaslužili. (Et-Tevbe, 81-82.)

2. Oni ce u njemu jaukati: „Gospodaru naš, izbavi nas, cinicemo dobra djela, drugacija od onih koja smo cinili.“ – A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoci! (Fatir, 37.)

3. U njemu ce prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno nece cuti. (El-Enbija', 100.)

4. A kad budu baceni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast ce tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti! (El-Furkan, 13-14.)

5. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreci: Kamo srece da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao. (El-Furkan, 27.)

6. Kada ce sljedbenici njihovi uzviknuti: „Da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli!“ Eto, tako ce Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre nece izlaziti. (El-Bekare, 167.)


Džehennemlije ce tražiti i moliti pomoc

Allah Uzvišeni kaže:

1. I stanovnici vatre dozivace stanovnike Dženneta: „Prolijte na nas vode ili nešto od onoga cime vas je Allah obdario!“ - a oni ce reci: „Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.“ (El-E'araf, 50.)

2. I oni koji ce u vatri biti govorice stražarima džehennemskim: „Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži! A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?“ - upitace oni. „Jesu!“ - odgovorice. „Molite onda vi!“ - reci ce oni. Ali ce molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti. (El-Mu'min, 49-50.)

3. Oni ce dozivati: „O Malik! Neka Gospodar tvoj ucini da umremo!“ – a On ce reci: „Vi cete tu vjecno ostati!“ Mi vam Istinu šaljemo, ali vecini vam je Istina odvratna. (Ez-Zuhruf, 77-78.)

4. „Gospodaru naš“, - reci ce – „naši prohtjevi su bili od nas jaci, te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu ucinili.“ „Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!“ – reci ce On. (El-Mu'minun, 106-108.)

5. I nesretni ce u Džehennem, u njemu ce teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce ostati - osim ako drukcije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi. (Hud, 106, 107.)


Džennetlije ce u Džennetu zauzeti mjesta koja su trebala pripasti džehennemlijama (da su bili vjernici)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svi medu vama imaju po dva mjesta: mjesto u Džennetu i mjesto u Vatri. Pa kada neko umre i ude u Vatru, njegovo mjesto u Džennetu ce pripasti džennetliji. O tome Allah kaže: 'To su nasljednici, koji ce Firdevs (Džennet) naslijediti i u njemu ce vjecno ostati.'“[34]

Izlazak iz Vatre onih vjernika muslimana koji su u nju ušli

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Izaci ce iz Vatre svako ko bude svjedocio da nema drugog boga osim Allaha i u srcu bude imao dobra koliko zrno jecma. Zatim ce iz Vatre izaci svako ko bude svjedocio da nema drugog boga osim Allaha i u srcu bude imao dobra koliko zrno pšenice. A potom ce iz Vatre izaci svako onaj ko bude svjedocio da nema drugog boga osim Allaha i u srcu bude imao dobra koliko jedan trun.“[35]

Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ev sellem, kazao: „U Džehennemu ce ljudi, koji su vjerovali u jednog Boga, a griješili, biti prženi dok ne postanu ugljen. Zatim ce ih obuhvatiti Allahova milost, te ce biti izvedeni iz njega i baceni pred vrata Dženneta. Džennetlije ce po njima prskati vodu, te ce izniknuti kao sjemenki koje se nadu u talogu koji bujica nanese. Nakon toga ce biti uvedeni u Džennet.“[36]

Najveca kazna u Džehennemu?

Najveca kazna džehennemlijama ce biti ta što nece moci vidjeti svoga Gospodara.

Allah Uzvišeni veli: Uistinu, oni ce toga dana od Gospodara svoga zaklonjeni biti, zatim ce, sigurno, u oganj uci. (El-Mutaffifun, 15-16.)

Vjecnost džennetlija i džehennemlija

Allah Uzvišeni veli:

1. Onoga dana kad dode, bez dopuštenja Njegova niko ni rijec nece izustiti, a medu njima bice nesretnih i sretnih. I nesretni ce u Džehennem, u njemu ce teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce ostati - osim ako drukcije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi. A sretni ce u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu ce boraviti - osim ako drukcije Gospodar tvoj ne odredi; bice to dar koji ce neprekidno trajati. (Hud, 105-108.)

2. Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi im se primilo. Njih ceka muka nesnosna. Zaželjece oni da iz vatre izidu, ali im iz nje nece izlaska biti, za njih ce biti patnja neprestana. (El-Maide, 36-37.)


Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada džennetlije udu u Džennet i kada džehennemlije udu u Džehhenem, izmedu Dženneta i Vatre ce se dovesti smrt i zaklati, a potom ce glasnik povikati: 'O džennetlije, nema više smrti! O džehennemlije, nema više smrti!' Tada ce se sreca džennetlija još više povecati, a i tuga džehennemlijama ce se još više povecati.“[37]

Koga ce biti najviše u Džennetu, a koga u Džehennemu?


U Džennetu ce biti više muškaraca, nego žena, dok ce u Džehennemu biti obrnuto.

Imran prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Predocen mi je Džennet, pa sam primjetio da su u njemu vecinom siromasi, i predocen mi je Džehennem, pa sam primjetio da su u njemu vecinom žene.“[38]

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Predocen mi je Džehennema, pa sam primjetio da su u njemu najviše žene koje poricu. Receno je: 'Poricu Allaha?' Poslanik rece: 'Poricu dobrocinstvo supruga ucinjeno prema njima. Kada bi joj cijelo vrijeme cinio dobro, a ona samo jednom primjetila nešto loše kod tebe, kazala bi: 'Nikada od tebe nikakvoga dobra nisam vidjela.'“[39]

Imran b. Husajn prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Žene ce biti najmalobrojniji stanovnici Dženneta.“[40]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Prva skupina koja ce uci u Džennet bice blistava poput punog Mjeseca u vedroj noci. Oni koji budu ulazili iza njih blistace poput najsjajnije zvijezde na nebu. Svako od njih ce imati dvije žene cija ce se srž potkoljenica vidjeti kroz meso. U Džennetu nece biti neoženjenih.“[41]

Prekrivac Dženneta i Vatre

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vatra je prekrivena strastima, dok je Džennet prekriven nedacama.“[42]

Blizina Dženneta i Vatre

Abdullah b. Mes'ud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džennet je bliži jednom od vas od kaiševa njegove obuce, a i Vatra isto tako“[43]

Rasprava izmedu Dženneta i Vatre i Allahova presuda medu njima

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: 'U mene ce uci oholnici i silnici.“ A Džennet je kazao: 'U mene ce uci slabici, potlaceni i nemocni.' Allah je tada rekao Džennetu i Vatri: 'Ti Džennetu si Moja milost koju cu ja spustiti na koga hocu od Mojih robova, a ti Vatro si Moja kazna kojom cu kazniti koga hocu od Mojih robova,  svako od vas ima svoje stanovnike.'“[44]

Zaštita od Vatre i traženje Dženneta

Allah Uzvišeni kaže: O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite i Allaha se bojte kako biste uspjeli. I bojte se Vatre pripremljene za nevjernike. I budite pokorni Allahu i Poslaniku da bi vam se milost ukazala. (Alu Imran, 130-132.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svi sljedbenici moga ummeta ce uci u Džennet osim ko odbije. Rekli su: 'A ko ce to odbiti, o Allahov Poslanice?!' On rece: 'Onaj ko mi se pokorava uci ce u Džennet, a onaj ko je nepokoran on odbija.'“[45]

Od Adijja b. Hatima se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo Vatru, pa se namrštio i zatražio utocište od nje. Zatim je ponovo spomenuo Vatru, te se ponovo namrštio i zatražio utocište od nje. Potom je kazao: „Bojte se Vatre, a makar i sa pola datule, a ko nema ni to, onda sa lijepom rjecju.“[46]

Velicina Allahove milosti

Allah Uzvišeni veli: Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega velicaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: Gospodaru naš, Ti sve obuhvacaš milošcu i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sacuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obecao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. (El-Mu'min, 7-8.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada bi vjernik znao kolika je Allahova kazna, nikada se ne bi ni ponadao da ce uci u Džennet, a kada bi nevjernik znao kolika je Allahova milost nikada ne bi izgubio nadu u Njegov Džennet.“[47]

Allahu naš, molimo Te za Džennet i molimo te da cinimo djela i izgovaramo rijeci koje ce nas njemu približiti. Molimo te da nas sacuvaš od Vatre i rijeci i postupaka koji ce nas njoj približiti.
Autor.
Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

VIDEO VIDEO VIDEO


ArtCreative Design and Custom coding

Items details

Icon for hits displayHits: 2658 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 3 months ago at Srijeda, 17 Decembar 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Srijeda, 17 Decembar 2014 20:30 )