أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Post | Ramazan VJERODOSTOJINI HADISI O POSTU I RAMAZANU

VJERODOSTOJINI HADISI O POSTU I RAMAZANU

E-mail Ispis PDF
Share

1. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Ko posti ramazan, vjerujuci i nadajuci se nagradi, bice mu oprošteni grijesi (Misli se na male grijehe. Za velike grijehe potrebna je tevba – pokajanje), koje je prethodno pocinio!” (Bilježe Buhari i Muslim)

2. Ebu Hurejre, r.a, takoder, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: “Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!” (Bilježe Buhari i Muslim)

Tumaceci ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti onemogucava se pristup šejtanu i, na taj nacin, oni izgledaju povezani!

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Allah ce sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!” (Bilježe Buhari i Muslim. Slicnu verziju bilježe i Tirmizi, Taberani i Ebu Hazm el-Hanbeli)

4. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Svako covjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagradujem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

5. Ebu Hurejre, r.a, takoder, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi: “Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeci i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

6. On, takodef, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postaca kod Allaha je bolji od mirisa miska.” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s, i sljedeci hadis: “Postac ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

8. On, takoder, prenosi i ovaj hadis: “Svaki covjekov posao se višestruko nagraduje. Dobro djelo nagraduje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i ja za njega nagradujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!” (Bilježi Muslim. Slicna verzija postoji i kod Buharije)

9. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postaca, niko drugi nece uci! Upitace se: Gdje su postaci?l Oni ce ustati i niko drugi na njih, osim njih, nece uci! Kada oni na njih udu, vrata ce se zatvoriti i na njih niko više nece uci.” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

10. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, došao jedan beduin i, izmedu ostalog, ga upitao: “Obavijesti me o onome što mi je Allah ucinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nešto hoceš dobrovoljno!” (Bilježi Buhari)

11. Huzejfe b. El-Jeman, r.a, prenosi da je cuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaže: “Smutnja za covjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!” (Bilježi Buhari)

12. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Zapostite kada vidite mladak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!” (Bilježi Buhari)

13. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: “Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko vec posti neki post, neka ga onda i dovrši!” (Bilježi Buhari)

Ovdje se misli, kako tvrde islamski ucenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako docekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta! (Vidi o tome: Fethu-l-bari, 4/153)

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!” (Bilježe Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, Ebu Davud, sa autenticnim senedom i Ibn Hibban koji ga smatra vjerodostojnim)

Neki ucenjaci smatraju da je to Poslanikova, s.a.v.s, preporuka kako bi vjernik bio jaci i spremnije docekao ramazan! (Vidi: Fethu-l-bari, 4/153)

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s: “U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!” (Bilježe Ahmed, Ibn Adijj i El-Begavi u djelu Šerhu-Sunne. Hadis je autentican)

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Ko ima mogucnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zašticuje polni organ, a onaj koji to nije u mogucnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!” (Bilježi Buhari)

17. Sevban, r.a, prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s, da je rekao: “Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post citavegodine!” (Bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Hibban. Slicna predaja se nalazi i kod Ibn Madže, Ibn Huzejme, Darimija, Tahavija i Ibn Asakira. Hadis je ocijenjen kao sahih)

18. Ebu Ejjub, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, slican hadis: “Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je citavo vrijeme postio!” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

19. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslaniik, s.a.v.s, rekao: “Ko se ne prode lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i pice!” (Bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)

20. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmedu njih ne nacine veliki grijesi!” (Bilježi Muslim)

21. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s, bio je najdarežljiviji medu ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noc tokom ramazana kada je zajedno s njim ucio Kur an. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!” (Bilježe Buhari i Muslim)

22. Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, bericet!” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

23. Od Amra b. El-Asa, na, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: “Razlika izmedu našeg posta i posta židova i kršcana je u ustajanju na sehur!” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

24. Od Sehl b. Sa'da, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Ljudi ce biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom!” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik u Muvettau)

25. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji naviše žure s iftarom!” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen i Ibn Hibban i ocjenjuje ga kao sahih)

26. Od Selmana b. Amira Ed-Dabbija, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona cista!” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi i kažu: Hadis je hasen-sahih i Ibn Madže, ciji je sened sahih)

27. Enes b. Malik, r.a. kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi ciji je sened ocijenjen kao dobar/hasen)

28. Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio!” (Biježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud)

29. Aiša, r.a, kaže: “Allahovog Poslanika, s.a.v.s, zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio!” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud i Malik)

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Ko pripremi iftar postacu, imace nagradu kao i on, a da se postacu njegovi sevapi uopce ne umanje!” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen-sahih; Ibn Madže, Ahmed, ciji je sened autentican i Ibn Hibban, koji ga smatra autenticnim)

31. Enes b. Malik, na, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, došao kod Sa'da b. Ubade, r.a, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jeo i nakon toga, proucio dovu: “Neka se kod vas iftare postaci, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar cine meleki!” (Bilježi Ebu Davud s autenticnim lancem prenosilaca. Takoder, bilježi i Ibn Hibban od Abdullaha b. Zubejra, r.a, i smatra ga autenticnim)

32. Od Aiše, r.a, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: “Ko je umro, a ostao je dužan post, napostice za njega njegova najbliža rodbina.” (Bilježi Buhari)

33. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: “Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je došao jedan covjek i rekao: Allahov Poslanice, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hocu li ja to za nju nadoknaditi?! Da – rekao je on – jer najprece je da se izvrši dug prema Allahu!” (Bilježi Buhari)

34. Od njega se, takoder, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, buduci da je, ploveci morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: “Posti za svoju sestru!” (Bilježe Ahmed i Tajalisi u Musnedu. Hadis je ocijenjen kao sahih. Postoje slicne verzije i kod Buharije i to muallek-predaja, zatim kod Muslima, Nesaije i Tirmizije)

35. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuci i nadajuci se nagradi, bice mu oprošteni prethodni grijesi!” (Bilježe Buhari i Muslim, misli se na male grijehe)

36. Od Aiše, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucio: “Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim nocima posljednjih deset dana ramazana!” (Bilježe Buhari i Muslim)

37. Aiša, r.a, kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslanice, šta misliš, kada bih znala u kojoj noci se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj ucila?! On je odgovorio: Uci: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA'FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!” (Bilježi Tirmizi i oejenjuje ga kao hasen-sahih)

38. Od Aiše, r.a, prenosi se da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trecina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, provodio bi noc u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!” (Bilježe Buhari i Muslim)

39. Abdullah b. Omer, r.a, rekao je: “Allahov Poslanik, s.a.v.s, boravio je u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!” (Bilježe Buhari i Muslim)

40. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: Allahov Poslanice, uputi me na djelo s kojim cu, ako ga budem uradio, uci cu u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujuci mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan. Beduin tada rece: Tako mi Onoga u cijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati necu. Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Kome pricinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!” (Bilježe Buhari i Muslim)

Items details

Icon for hits displayHits: 4085 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 6 months ago at Subota, 06 Septembar 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info