أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tewhid | Akida - Vjerovanje ULEMA O SEKTI "ŠIJJE"

ULEMA O SEKTI "ŠIJJE"

Share

- Kaže Imam Buharija -da mu se Allah smiluje-: "Svejedno mi je da li klanjao za džehmijom i rafidijom (šijom), ili klanjao za Židovom i kršcaninom. Njima se ne naziva selam, niti ih je dozvoljeno posjecivati. Nije dozvoljeno ženiti njihove žene. Njihovo svjedocenje se ne prihvata, niti je dozvoljeno jesti njihovo meso." (Knjiga "Halku ef`alil-ibad" od Imama Buharije, str.125.)

- Prenosi Ibn Kesir u svom tefsiru kod komentara 29.ajeta iz sure El-Feth sljedecce: " Iz ovoga ajeta je izvukao zakljucak Imam Malik u jednoj predaji od njega, da su rafidije koji mrze ashabe nevjernici, jer ashabi izazivaju i naljucuju rafidije, pa onaj ko mrzi ashabe on je nevjernik shodno ovome ajetu.

Na istom tumacenju ajeta sa Imam Malikom se složio dio ucenjaka." (Tefsir Ibn Kesira, tom4. str.219., Tefsir "Ruhul-Mea`ni" od Alusija, tom26. str.116.)

 

 


VIDEO PREDAVANJE: "ONI DOLAZE"


ArtCreative Design and Custom coding

Items details

Icon for hits displayHits: 1973 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 7 months ago at četvrtak, 07 August 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info