أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere PROPIS UPOTEBE TESBIHA PRILIKOM ZIKRA?

PROPIS UPOTEBE TESBIHA PRILIKOM ZIKRA?

E-mail Ispis PDF
Share

PITANJE:

Selamu alejkum, kakav je propis upotrebe tespiha prilikom zikra, i kada je propisano da se zikri?

ODGOVOR:

We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuhu, a zatim:

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i njegove  ashabe.

Uvažena sestro, da bi na vaše pitanje odgovorio ja ću hronološkim redoslijedom obuhvatiti navedeno pitanje tako da ću prvo spomenuti KADA SE ZIKRI (KADA JE PROPISANO DA SE ZIKRI), a potom ću obuhvatiti dio pitanja koji tretira PROPIS UPOTREBE TESPIHA PRILIKOM ZIKRA.

Učenje zikrova poslije namaza nije Vadžib (stroga obaveza) nego Sunnet, oni se uče po predaji selama i to nakon farz namaza a prije klanjanja propisanih (pritvrđenih) Sunneta.

Potvrdu navedenom nalazimo u Buharijinom Sahihu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je u vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ljudi završavali propisane namaze (Farzove) zikrilo sa podignutim glasom, i Ibn Abbas dodao je: "Znao bih da su završili (namaz) sa time (zikrom) kada bi ga čuo".

Također, od nedvosmislenih hadisa koji govore o ovom pitanju su: Hadis od K'ab Ibn Udžreta, radijallahu anhu, koji bilježi Muslim u svom Sahihu u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Riječi (zikrovi) koje se izgovore na kraju svakog propisanoga namaza neće iznevjeriti onoga koji ih izgovara: 33 puta SUBHANALAH, 33 puta ELHAMDULILLAH i 34 puta ALLAHU EKBER".

Također, bilježi Buharija u svom Sahihu od Mugire Ibn Š'ubeta, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije svakog propisanoga namaza govorio: "LA ILLAHE VAHDEHU LA ŠERIKE LEH..."

Prema tome, u oba hadisa je jasno naznačeno da se ovi zikrovi izgovaraju nakon "propisanoga namaza".

Zato je većina učenjaka, kako prenosi Ibn Hadžer u "Fethu-l-Bariju" (3/80) sve ostale predaje u kojima je spomenut opći izraz "poslije svakog namaza" ograničila sa ovim što je došlo u hadisu K'ab Ibn Udžreta, radijallahu anhu.

A što se tiče zikra poslije nafile ili sunneta, skupina učenjaka je na stavu da se ne uči ništa jer se prenešeni zikrovi odnose samo na farz namaze, dok druga skupina smatra da nema smetnje da se određeni zikrovi prouče i nakon suneta i nafile.

Kada je šejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi, upitan da li se zikri sa poznatim zikrovima (prenešenim zikrovima) samo poslije Farza ili može i poslije Sunneta, odgovorio je da se svi zikrovi uče poslije farzova osim što se nakon predavanja selama na kraju Suneta i nafila izgovori sljedeće: 3 PUTA ESTAGFIRULLAH, ALLAHUMME ENTE ESSELAMU VE MINKE ESSELAMU TEBAREKTE JA ZEL DŽELALI VEL IKRAM.

A ovo je preneseno u vjerodostojnom hadisu od Sevbana, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu gdje je on kaže: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi predao selam nakon namaza izgovorio bi tri puta ESTAGFIRULLAH...".

Dakle, u hadisu nisu spomenuti propisani namazi niti nafile namazi, pa tako obuhvata i jedne i druge. A Allah najbolje zna.

Kada je riječ o upotrebi tespiha prilikom zikra tj. propis upotrebe tespiha prilikom zikra islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje po ovom pitanju, pa tako jedna skupina učenjaka kaže da dozvoljeno da se koristi tespih prilikom zikra s tim da je bolje i vrijednije da se zikri pomoću prstiju bez da se upotrebljava bilo kakvo drugo pomagalo, dok druga skupina učenjaka kaže da je upotreba tespiha novotarija (ar. Bid'at).

Rekao je šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi: „Primjetno je da određeni ljudi privlače pažnju na sebe stavljaju serdžadu na rame a tespih uzimaju u ruku kako bi ljudima pokazali da je to od znakova (odlika) ove vjere i namaza. No, ispravnim (mutevatir) putem nam je preneseno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Njegovih drugova da oni nisu upotrebljavali ovakve znakove kako bi ljudima kazali da je to od vjere i namaza, naprotiv oni su zikrli na prste svojih ruku, kao što se prenosi u hadisu: ''Brojte – zikrite na prste jer će oni govoriti – svjedočiti.''

Primjetno je također, da ima i onih koji zikre pomoću kamenčića i drugih brojila i pomoćnih sredstava.

Kada je riječ o zikru pomoću tespiha, neki od islamskih učenjaka smatrali su da je to pokuđeno (ar. Mekruh) dok je druga skupina dala olakšicu po tom pitanju, no niko od njih nije kazao da je zikr pomoću tespiha (brojanke) bolji i vrjedniji od zikra prstima.“ (Pogledati Medžmu'u Fetava Šejhu-l-Islam Ibn Tejjmije 22/187).

Nakon što je spomenuo prethodni govor Šejhu-l-Islam Ibn Tejjmije, rahmetullahi alejhi, popratio je prethodni govor riječima o pretvaranju (ar. Er-Rija'), odnosno da šejtan koristi tespih kako bi ljudima prišao sa strane pretvaranja i na kraju je dodao da je pretvaranje (Er-Rija') u stvarima koje nisu propisane gora i pogubnija od pretvaranja u stvarima koje imaju osnovu u Šerijatu – i ako su obe vrste pretvaranje od grijeha iz domena malog Širka (Eš-Širku El-Asgar).

Postavljeno je pitanje uvaženom šejhu Ibn Usejminu, rahmetullahi alejhi, o zikru tespihom, da li se to ubraja u novotarije ili ne?

Pa je odgovorio, Allah mu se smilovao: „Zikr pomoću tespiha preče je da se ostavi i ne čini, no to se ne ubraja u novotarije zbog nekih predaja koje se bilježe da su neki od ashaba zikrli pomoću kamenčića, no Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uputio svoj Ummet da zikre pomoću prstiju pa je kazao: ''Brojte – zikrite na prste jer će oni govoriti – svjedočiti.''

Dakle, zikr tespihom nije haram (zabranjeno) niti je to novotarija no svaki onaj ko tako čini ostavio je ono bolje i preče, a može se desiti da osoba koja upotrebljava tespih pri sebi ima pretvaranje (Er-Rija'), jer mi smo u situaciji da vidimo određene ljude kako prebacuju tespih hiljadu puta te kao hoće da kaže: Vidite mene ja zikrim hiljadu puta.

Također, ono što je primjetno kod ljudi koji čine zikr tespihom jeste da su tokom zikra odsutni odnosno da su im srca u gafletu, nerijetko vidimo kako čini tespih a njegove oči su uprte u Nebo ili na desno ili lijevu stranu što nam govori da je njegovo srce nemarno i obuzeto drugim stvarima... stoga kažem preče je da čovjek zikri prstima i preče je da zikri desnom rukom jer je tako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postupao, no ukoliko bi čovjek zikrio lijevom i desnom rukom nema smetnje al' je bolje i vrijednije da zikri samo desnom rukom.“ (Pogledati Lika El-Meftuh 3/30).

Rekao je šejh Albani, rahmetullahi alejhi, u „Sisiletu Ed-Daife“ 1/110 u komentaru hadisa: „Tespih je divno sredstvo za činjenje zikra“ – spomenuti hadis je kod mene batil (neispravan) sa strane značenja iz dva razloga:

PRVI: Zato što je tespih novotarija koja nije bila poznata u vremenu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naprotiv ona je uvedena nakon prvih odabranih generacija, te kako shvatiti (razumijeti) citirani hadis da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče ashabe na nešto što ne postoji niti oni to znaju (nisu čuli za takvo nešto)?

Dokaz za ovo što sam naveo jeste ono što prenosi Ibn Vedah u djelu „Bid'a ve nejhu anha“ od Ibn Behram da je kazao: „Jedne prilike naišao je Ibn Mesud, radijallahu anhu, pored žene koja je zikrla pomoću tespiha pa je on isti prekinuo i bacio, potom je naišao pored čovjeka koji je zikrio pomoću kamenčića na  što ga je Abdullah Ibn Mesud udario nogom i kazao: Vi ste prvaci, došli ste sa „mračnim“ novotarijama, pa da li ste vi u  znanju bolji od ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!“

DRUGI: U tome se ogleda suprotstavljanje uputi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Abdullah Ibn Omer, radijallahu anhu: „Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako čini tespih prstima desne ruke.“

Od njega se također prenosi da je kazao:Kada u tespihu ne bi bilo ništa sporno do toga da to predstavlja napad ili potiranje sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to bi bilo dovoljno. (1/117).

Nadalje, ljudi su napravili vid umjetnosti od tespiha i njegove upotrebe tako da ćeš vidjeti ljude kako na raznorazne načine zikr čine tespihom, ili pak vidjet ćeš i one koji pričaju sa ljudima a istovremeno „zikre“.

I zadnje što sam lično vidio svojim očima jeste da čovjek vozi biciklo a u ruci mu tespih i kroz gužvu i narod on tako zikri.

Ljudi se ljudima prikazuju u izdanju kako su oni ti koji ni u kom momentu ne zaboravljaju na Allaha, dok istovremeno sam bio u situaciji da vidim kako isti ti propuštaju vadžib (strogu obavezu) od vadžiba ove vjere, pa tako sam bio u prilici da nazovem selam jednom od njih, no on je zikrio i nije mi riječima odgovorio na selam (odgovor na selam je Vadžib) nego je to išaretom učinio – što je bez imalo sumnje propust i ostavljanje vadžiba i onoga što je preče a činjenje i rad po novotariji i stvarima koje nisu utemeljene.

Dakle, štete ove novotarije su mnogobrojne i doista lijepo je rekao pjesnik kada je kazao:


„Doista, svako dobro je u slijeđenju onih prije nas, a svako zlo je u slijeđenju i ophođenju za onim poslije njih.“ (Pogledati „Sisiletu Ed-Daife“ šejh Albani 1/110).

A Allah najbolje zna.
Safet Suljić

Fakultet Šerijatskog Prava Rijad

Items details

Icon for hits displayHits: 6560 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 9 months ago at Srijeda, 11 Juni 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info