أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi NAUČIMO STO VIŠE OD OVIH DOVA...

NAUČIMO STO VIŠE OD OVIH DOVA...

Share

“LA ILAHE ILLALLAHU, VE LA NA'BUDU ILLA IJJAHU, LEHUN-NI'METU VE LEHUL-FADLU VE LEHUSSENAUL-HASEN, LA ILAHE ILLALLAHU MUHLISINE LEHUDDINE VE LEV KERIHELKAFIRUN“

Prijevod: “Nema istinskog Boga osim Allaha,nikog drugog ne obožavamo osim Njega, Njemu pripada blagodat, poštovanje i najljepša pohvala. Nema Boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovjedamo, makar se bezbožnicima ne dopadalo.“

“LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH.“

Prijevod: “Nema snage niti moci osim kod Allaha.“

“RABBENA ATINA FI-DDUNJA HASENETEN, VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VE KINA AZABENNAR“

Prijevod:  “Gospodaru naš podari nam dobra na ovom i na onom svijetu i sacuvaj nas patnje u vatri.“

“ALLAHUME ASLIH LII DINI ELLEZI HUVE I'SMETU EMRII, VE ASLIH LI DUNJAJE ELLETI FIHA ME'AŠII, VE ASLIH LII AHIRETII ELLETI FIHA ME'ADII, VEDŽ'ALIL HAJATE ZIJADETEN LII FI KULLI HAJR, VEL-MEVTE RAHATEN LII MIN KULLI ŠERR.“


Prijevod: “Allahu moj popravi mi vjeru moju koja je zaštita moja, i popravi moj dunjaluk na kome živim, popravi moj ahiret koji je mjesto mog povratka, ucini mi život povecanjem svakog dobra i smrt smirajem za mene od svakog zla.“

“EUZU BILLAHI MIN DŽEHDIL BELAI, VE DEREKIŠ-ŠEKAI, VE SUIL-KADAI, VE ŠEMATETIL EADAI.“

Prijevod: “Utjecem se Allahu od iscrpljujuceg iskušenja, bezizlazne nesrece, loše presude i neprijateljske zlobe.“

“ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-HEMMI VEL-HAZENI VE MINEL-ADŽZI VEL-KESELI VE MINEL-DŽUBNI VEL-BUHLI VE MINEL-ME'SEMI VEL-MAGREMI VE MIN GALEBETID-DEJNI VE KAHRIR-RIDŽALI, EUZU BIKE ALLAHUMME MINEL-BERESI VEL-DŽUNUNI VEL-DŽUZAMI VE MIN SEJJI IL-ESKAMI.“

Prijevod: “Allahu moj utjecem Ti se od brige i žalosti, nemoci i ljenosti, od kukavicluka i škrtosti, grijeha i  prezaduženosti, od toga da me dug savlada i ljudi ugnjetavaju. Allahu moj. utjecem Ti se od lepre I ludila, od sakatosti i zlih bolesti.“

“ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-AFVE VELAFIJETE FID-DUN JA VEL-AHIREH.“

Prijevod: “Allahu moj, molim Te za oprost i zdravlje na dunjaluku i na ahiretu.“

“ALLAHUME INNI ES'ELUKEL-AFVE VELAFIJETE FII DINII VE DUNJAJE VE EHLII VE MALII.“

Prijevod: “Allahu moj, molim Te za oprost i zaštitu u mojoj vjeri i životu na dunjaluku, u mojoj porodici i imetku.“

“ALLAHUMMESTUR ’AVRATI VE AMIN REV’ATI, VAHFAZNI MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN HALFI, VE AN JEMINI VE AN ŠIMALI, VE MIN FEVKI, VE EUZU BIAZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI.“

Prijevod: “Allahu moj pokrij moja sramna djela, ucini me sigurnim od straha, cuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leda, s desne i lijeve strane i odozgo i utjecem Ti se Tvojom velicinom da se ne otvori zemlja ispod mene.“

“ALLAHUMME-GFIR LI HATIETI VE DŽEHLI VE ISRAFI FI EMRI VE MA ENTE A'LEMU BIHI MINNI.“

Prijevod: “Allahu moj, oprosti mi grijehe moje, neznanje moje i pretjeranost moju u stvarima mojim i ono što Ti poznaješ, bolje od mene.“

“ALLAHUMME-GFIR LII DŽIDDI VE HEZLI VE HATAII VE AMDI VE KULLU ZALIKE INDI.“

Prijevod: “Allahu moj, oprosti mi ono što cinim u zbilji i u šali, i ono što namjerno i nenamjerno ucinim, a sve to se nalazi kod mene.“

“ALLAHUMME-GFIR LII MA KADDEMTU VE MA EHHERTU VE MA ESRERTU VE MA EA'LENTU VE MA ENTE EA'LEMU BIHI MINNI ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU VE ENTE 'ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR.“ (Muslim)

Prijevod: “Allahu moj, oprosti mi ono što ucinih prije ili ono poslije, ono što tajno i javno uradih, ono što Ti poznaješ a ja ne poznajem, Ti si Prvi i Posljednji i Ti sve možeš.“

“ALLAHUMME INNI ES'ELUKES-SEBATE FIL-EMRI VEL-AZIMETE ALER-RUŠDI, VE ES'ELUKE ŠUKRE NI'METIKE VE HUSNE 'IBADETIKE, VE ES'ELUKE KALBEN SELIMEN VE LISANEN SADIKAN, VE ES'ELUKE MIN HAJRI MA TA'LEMU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI MA TA'LEMU VE ESTAGFIRUKE LIMA TA'LEMU INNEKE ALLAMUL-GUJUB.“

Prijevod: “Allahu moj, molim Te za cvrstocu u vjeri i odlucnost na uputi. Molim Te za zahvalu na tvojim blagodatima i za lijep ibadet samo Tebi. Molim Te za zdravo srce i iskren jezik. Molim Te za dobro koje znaš i utjecem Ti se od zla koje znaš. Tražim oprost od Tebe za ono što Ti poznaješ, Ti si zaista Poznavalac svega nevidljivog.“

“ALLAHUMME RABBEN - NEBIJJI MUHAMMEDIN 'ALEJHIS-SALATU VES SELAMU IGFIR LI ZENBI BE EZHIB GAJZA KALBI VE E'IZNI MIN MUDILLATIL FITENI MA EBKAJTENI.“

Prijevod: “Allahum moj, Gospodaru Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, oprosti mi grijehe moje i odstrani tegobu iz srca mog, zaštiti me od zabludujucih smutnji dok sam živ.“

“ALLAHUMME RABBES-SEMAVATI VE RABBELERDI VE RABBEL-'ARŠIL-'AZIMI RABBENA VE RABBE KULLI ŠEJ'IN FELIKAL-HABBI VENNEVA MUNZILET-TEVRATI VEL-INDŽILI VEL-KUR'AN, EUZU BIKE MIN ŠERRI KULLI ŠEJ'IN ENTE AHIZUN BI NASIJETIHI, ENTEL-EVVELU FE LEJSE KABLEKE ŠEJ'UN, VE ENTEL-AHIRU FE LEJSE BA'DEKE ŠEJ'UN, VE ENTEZ-ZAHIRU FE LEJSE FEVKAKE ŠEJ'UN, VE ENTEL-BATINU FE LEJSE DUNEKE ŠEJ'UN, IKDI ANNID-DEJNE VE AGNINI MINEL-FAKRI.“ (MUSLIM)


Prijevod: “Allahu moj, Gospodaru nebesa i Zemlje, Gospodaru Arša velicanstvenog, Gospodaru naš i Gospodaru svega. Ti Koji daješ da sjemenke i košpice proklijaju, Ti koji Tevrat, Indžil i Kur'an objavi, utjecem Ti se od zla svega onog cime Ti upravljaš, Ti si Prvi i ništa nije prije Tebe i Ti si Posljednji i ništa nije poslije Tebe, Ti si najviši i ništa iznad Tebe nije, i Ti si Skriveni i nema ništa bez Tebe, oslobodi me duga i odagnaj siromaštvo od mene.“

“ALLAHUMME AATI NEFSI TAKVAHA, VE ZEKKIHA ENTE HAJRU MEN ZEKKAHA, ENTE VELIJJUHA VE MEVLAHA, _ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-'ADŽZI VEL-KESELI, VE EUZU BIKE MINEL-DŽUBNI VEL-HEREMI VEL BUHLI, VE EUZU BIKE MIN AZABIL-KABRI.“

Prijevod: “Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost, ocisti je, Ti si onaj koji najbolje duše cistiš, Ti si njen staratelj i zaštitnik. Allahu moj utje;em Ti se od nemoci i ljenosti, i utjecem Ti se od kukavicluka, oronule starosti i škrtosti, i utjecem Ti se od patnje u kaburu.“

“ALLAHUMME LEKE ESLEMTU, VE BIKE AMENTU, VE 'ALEJKE TEVEKKELTU, VE ILEJKE ENEBTU, VE BIKE HASAMTU, EUZU BI 'IZETIKE EN TUDILLENI LA ILAHE ILLA ENTE. ENTELHAJJU- LLEZI LA JEMUTU VEL-DŽINNU VEL-INSU JEMUTUN.“

Prijevod: “Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, i Tebi se kajem, i u ime Tvoje se raspravljam, utjecem Ti se tvojom veli;anstvenošcu da me ne odvedeš u zabludu, nema istinskog božanstva osim Tebe, Ti si Živi koji ne umire, a ljudi i džinni umiru.“

“ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN 'ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA', VE MIN NEFSIN LA TEŠBA', VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.“

Prijevod: “Allahu moj, utjecem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasicuje, i od dove koja se ne prima.“

ALLAHUMME DŽENNIBNI MUNKERATILAHLAKI VEL-E'AMALI VEL-EHVAI VEL-EDVAI.“

Prijevod: “Allahu moj, udalji me od lošeg ponašanja i loših djela i prohtjeva i bolesti.“

“ALLAHUMME ELHIMNI RUŠDI, VE E'IZNI MIN ŠERRI NEFSI.“

Prijevod: “Allahu moj, nadahni me razboritošcu i zaštiti me od zla moje duše.“

“ALLAHUMME-KFINI BI HALALIKE AN HARAMIKE, VE AGNINI BI FADLIKE AN MEN SIVAK“

Prijevod: “Allahu moj, zadovolji me Tvojim halalom, da ne uzimam haram i opskrbi me Svojom dobrotom da je ne tražim od drugog.“

“ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-HUDA VETTUKA VEL-'AFAFE VEL-GINA.“

Prijevod: “Allahu moj, tražim od Tebe uputu, bogobojaznost, cednost i bogatstvo.“

“ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-HUDA VESSEDAD.“

Prijevod: “Allahu moj, tražim od Tebe uputu i ustrajnost.“

“ALLAHUMME INNI ES'ELUKE MINEL-HAJRI KALLIHI 'ADŽILIHI VE ADŽILIH, MA ALIMTU MINHU VE MA LEM E'ALEM, VE EUZU BIKE MINEŠ-ŠERRI KULLIHI 'ADŽILIHI VE ADŽILIH, MA 'ALIMTU MINHU VE MA LEM E'ALEM, VE ES'ELUKE MIN HAJRI MA SE'ELEKE MINHU ABDUKE VE NEBIJJUKE MUHAMMEDUN, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, VE EUZU BIKE MIN ŠERRI ME-STE'AZEKE MINHU ABDUKE VE NEBIJJUKE MUHAMMEDUN, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM.“

Prijevod: “Allahu moj, od Tebe tražim svako dobro i brzo i odgodeno i ono koje Ti poznaješ a ja ne znam. Utjecem Ti se od svakog zla i brzog i odgodenog i onog kojeg Ti znaš a ja ne znam. Molim Te za dobro za koje Te molio Tvoj rob i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i utjecem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj rob i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.“

ALLAHUMME INNI ES'ELUKEL-DŽENNETE VE MA KARREBE ILEJHA MIN KAVLIN EV 'AMEL, VE E'UZU BIKE MINEN-NARI VE MA KARREBE ILEJHA MIN KAVLIN EV 'AMEL, VE ES'ELUKE EN TEDŽ'ALE KULLE KADAIN KADAJTEHU LI HAJREN.“

Prijevod: “Allahu moj, molim Te za Džennet i ono što približava njemu od rijeci i djela, i utjecem Ti se od vatre i onog što približava njoj od rijeci i djela. Molim Te da svaku presudu koju mi presudiš, uciniš dobrom za mene.“

“LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU JUHJI VE JUMITU BIJEDIHIL-HAJRU VE HUVE 'ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR, SUBHANELLAHI VELHAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-'ALIJJIL-'AZIM.“

Prijevod: “Nema istinskog božanstva osim Allaha Jedinog. Nema Mu ravna. Njemu pripada vlast I zahvala. Oživljava i usmrcuje. U Njegovoj Ruci je svako dobro. On sve može. Slava i zahvala pripadaju Allahu. Nema istinskog božanstva osim Allaha. Allah je Najveci. Nema pomoci niti snage osim kod Allaha Uzvišenog, Velicanstvenog.“

“ALLAHUMME SALLI 'ALA MUHAMMEDIN, VE 'ALA ALI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE 'ALA IBRAHIME, VE 'ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUM-MEDŽID, VE BARIK 'ALA MUHAMMEDIN, VE 'ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE 'ALA IBRAHIME, VE 'ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUM-MEDŽID.“

Prijevod: “Allahu moj, smiluj se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, alejhis-selam, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljen i Slavljen. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, alejhis-selam, i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Slavljen.“

“RABBENA ATINA FID-DUN`JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN VEKINA 'AZABENNAR.“

Prijevod: “Allahu naš, podari nam dobro na ovom i na onom svijetu i sacuvaj nas od patnje u vatri.“
Postoje mnoge dove u Kur'anu i sunnetu koje se ovom i drugim prilikama mogu uciti.

 

Preporucujemo zbirke sunnetskih dova «Zaštita svakog muslimana» (Hisnul muslim) od Seid El-Kahtanija i «Zbirka izabranih dova (iz Kur'ana i Hadisa)»

Dove se mogu uciti i na svom maternjem jeziku, a posebno je vrijedno da se zna ono što se uci i šta se od Uzvišenog Allaha moli.

U dovama treba obuhvatiti potrebe i ovog i buduceg svijeta, tražiti uputu, oprost, srecu, pomoc i zaštitu za sebe, svoje roditelje, djecu, porodicu, rodbinu, narod i cijeli ummet.

Treba se sjetiti posebno naše brace koji su u mnogim teškim iskušenjima, koji rade i bore se za ovu vjeru. Možda je ovo posljednja prilika koja se ukazala nekom od nas, pa nastojmo je najbolje i potpuno iskoristiti. Ucinimo iskrenu teobu, pokajanje od svih svojih grijeha i zamolimo Uzvišenog da nam oprosti. Odlucimo da naš život bude u pokornosti Uzvišenom.

Pripremio: Safet Suljic - student na Islamskom univerzitetu Muhammed Saud, Riyad - S.A


Items details

Icon for hits displayHits: 6797 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 10 months ago at Srijeda, 11 Juni 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Srijeda, 11 Juni 2014 22:57 )