أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis NE PROPUSTI OVU PRILIKU...

NE PROPUSTI OVU PRILIKU...

Share

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Doista, u danu džume ima jedan sahat (dio vremena), ni jedan rob musliman nece u njemu klanjati (tj. doviti, ibadetiti isl.) i moliti Allaha za svoje potrebe a da mu nece biti udovoljeno." Zatim je pokazao rukom kao da je taj sahat kratak. (Muttefekun 'alejh)

Kada je taj sahat, o tome islamski ucenjaci imaju preko 40 mišljenja, kao što navodi Hafiz Ibn Hadžer u "Fethul-Bariju" (2/416), a najbliži istini i najispravniji stav je onih koji tvrde da je to ZADNJI SAHAT U DANU DŽUME, tj. neposredno prije nastupa akšam namaza.

Taj stav zastupali su mnogi od ashaba, od njih su Abdullah b. Selam i Ebu Hurejre, radijallahu anhuma. Nakon njih su ga prihvatili Se'id b. Džubejr, Tavus, Mudžahid i vecina ucenjaka selefa, kao što navodi Imam Tirmizi, i taj stav izabrali su Imam Ahmed b. Hanbel, Ishak b. Rahuje, Ibnul-Kajjim, Eš-Ševkani i dr.

Pripremio:
Amir Smajic - Student Medinskog Fakulteta

Items details

Icon for hits displayHits: 2560 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 1 one month ago at Nedjelja, 20 April 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info