أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis DALI JE OD SUNNETA UČENJE EZANA & IKAMETA NOVORODŽENČETU ?

DALI JE OD SUNNETA UČENJE EZANA & IKAMETA NOVORODŽENČETU ?

Share

Osnovnim islamskim obilježjima, kako muslimana u svijetu, tako i kod nas, smatra se ucenje ezana i ikameta na desno i na lijevo uho novorodenceta. Ovaj postupak je praksa muslimana dugi niz stoljeca. Gotovo da nema islamske knjige koja govori o propisima koji se vezuju za novorodencad a da se u njoj ne tretira ovo pitanje. U hadiskim zbirkama nalaze se predaje koje podupiru ovu praksu. Medutim,...opcepoznato je da svi hadisi koje su ucenjaci zabilježili u svojim djelima nisu vjerodostojni, a na slabost odredenih hadisa ucenjaci su ukazivali i sami.

Nekada ucenjak, ili više njih, odredeni hadis ocijeni kao vjerodostojan, medutim detaljnijom provjerom hadiskih kriticara, iz narednih generacija, ispostavi se da su pogriješili u idžtihadu i da je doticni hadis slab. Osnovno je pravilo da ne smijemo osudivati ucenjake za njihove pogreške, što je nažalost pošast koja je zahvatila ummet, tako da vidimo ljude kako osuduju Albanija, Bin Baza, Karadavija, a nisu poštedjeli ni ucenjake prije njih. Ucenjacima treba ukazivati poštovanje, jer su oni nasljednici poslanika. Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem., u više je hadisa jasno napravio razliku izmedu ucenjaka i onih koji to nisu.

Kada ucenjak pogriješi, on insaAllah ima nagradu, jer njegov cilj nije bio da pogriješi.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje rekao je: ''Koji god vjernik bude želio doci do istine, pa pogriješi, Svevišnji Allah ce mu oprostiti grešku ma kolika bila, svejedno radilo se o akaidskim pitanjima ili propisima. Ovo je stav Poslanikovih, salallahu alejhi ve sellem, ashaba i vecine islamskih ucenjaka.'' (Medžmu´ul-fetava, 23/195.)

Jedno od tih pitanja jeste i pitanje ucenja ezana na desno uho novorodenceta. Neki su ucenjaci navedeni hadis ocijenili kao vjerodostojan, što je bio dovoljan razlog da ih drugi u tome slijede, i taj hadis uvrste u svoje knjige, oslanjajuci se na njihovu ocjenu.

Pa tako, Ebu Rafi, r.a., prenosi: ''Bio sam prisutan kada je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, proucio ezan na uho Hasanu, sinu Alijinom, kada ga je Fatima rodila.“ (Bilježi ga Tirmizi, koji kaže da je vjerodostojan, Ebu Davud, Hakim koji ga takoder smatra vjerodostojnim, Taberani, Ahmed, Begavi)

Medutim, vecina hadiskih strucnjaka ne prihvata ovu ocjenu i hadis smatra slabim.

Imam Zehebi, koji je vršio provjeru hadisa Hakimovog ''Mustedreka'', ne slaže se sa njegovom ocjenom i hadis ocjenjuje slabim u ''Telhisul-mustedrek'', 3/197. Spomenuti hadis slabim smatraju i Ibn Kattan u ''Bejanul-vehn'', 4/594, Ibn Hibban u ''El-Medžruhin'', 2/128, El-Munziri u ''Muhtesaru Ebi Davud'', 8/8, Ševkani u ''Nejlul-evtar'', 5/230, Albani u ''Es-Silsiletu-daife'', 1/493, šejhovi Abdul-Kadir Arnaut i Šuajb Arnaut u valorizaciji Ibn Kajjimovog djela ''Zadul-me'ad'', 2/357, te drugi ucenjaci.

Šejh Albani je prvobitno hadis ocijenio kao hasen u djelu ''Irvaul-galil'', 1173, medutim poslije se ispravio i hadis proglasio slabim.

U njegovom senedu nalazi se Asim b. Ubejdillah cije hadise odbacuju poznati hadiski eksperti kao što su Buharija, Nesai, Ibn Hibban, Ibn Huzejme, Ali b. El-Medini, Jahja b. Mein, Ibn Sa´d, Ebu Hatim i drugi. Imam Ebu Davud, koji navodi ovaj hadis, smatrao ga je slabim.

To što su Tirmizi i Hakim ovaj hadis ocijenili vjerodostojnim, to je bio njihov idžtihad. U tome ih niko od velikih ucenjaka, kao što vidimo, nije podržao, nego vecina njih ukazuju na Asimovu slabost i njegove hadise nikako ne smatraju ispravnim. Shodno navedenom, hadis ne može biti vjerodostojan, vec je, kao što je navedeno, slab.

Prof. Mahmut Karalic, prevodilac i komentator Tirmizijine zbirke hadisa na naš jezik, takoder ukazuje na slabost ovog ravije, navodeci da je Ibn Hadžer el-Askalani ocijenio Asima b. Ubejdillaha kao takvog. (Tirmizijina zbirka hadisa, 4/88, sa komentarom prof. Mahmuta Karalica)

Što se tice ucenja i ikameta na lijevo uho, to je spomenuto u dva još slabija hadisa. Prenosi se od Hasana, r.a., da je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kome se rodi dijete pa mu on prouci na desno uho ezan, a na lijevo ikamet, tom djetetu šejtanica (Ummu Sibjan) nece naškoditi.'' (Bilježe ga Ibn Sunni, Ebu Ja´la, Bejheki u ''Šuabul-iman'')

Vecina ucenjaka ga je ocijenila izuzetno slabim, ili pak ništavnim (batil). Da je hadis apokrifan, ili u najmanju ruku ništavan, smatrali su Bejheki u ''Šuabul-iman'', 6/390, Zehebi u ''Mizanu'', 4/397, Iraki u ''Tahridžul-Ihjau'', 2/61, Hejsemi u ''Medžmeu-zevaid'', 4/59, Busiri u ''Ithaful-hajeretil-mehera'', 7/91, Ibn Kajjim u ''Tuhfetul-mevdud'', 32, šejh Albani u ''Es-Silsiletu-daife'', 321, i u ''Irvaul-galil'', 1174, šejh Abdul-Kadir Arnaut u valorizaciji ''El-Ezkara'', hadis br. 729, i drugi. Prof. Mahmut Karalic navodi da ga je Munavi smatrao slabim, Tirmizijina zbirka hadisa, 4/88.

U njegovom lancu prenosilaca nalaze se Jahja b. Ala i Mervan b. Salim, koji su, po nekim ucenjacima, lažovi, a po drugima, njihove su predaje ništavne.

Postoji još jedna predaja o ucenju ezana i ikameta novorodencetu koja se prenosi od Ibn Abbasa, r.a., koju bilježi Bejheki u djelu ''Šuabul-iman'', a u kojoj se navodi da je ''Poslanik, salallahu alejhi ve sellem., proucio ezan na uho Hasana b. Alije na dan kada se rodio. Ezan je proucio na njegovo desno uho, dok je na njegovo lijevo uho proucio ikamet.“ Medutim, i ova predaja je apokrifna. U lancu ovog hadisa nalaze se Muhammed b. Junus i El-Hasan b. Amr.

Za prvog je Ebu Davud rekao da je lažljivac, a Ibn Hibban, Ibn Adijj i drugi su rekli da je izmišljao hadise. Buharija i Ibn Medini proglasili su lažljivcem El-Hasana b. Amra, a Er-Razi i drugi strucnjaci su rekli da se njegovi hadisi odbacuju (metruk).

Prema tome,
po pitanju ucenja ezana i ikameta novorodencetu od Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, ne prenosi se ništa vjerodostojno, tako da se ovaj postupak ne preporucuje, iako ga muslimani stoljecima prakticiraju. A Allah najbolje zna!

Priredio: Hasan K. - minber.baPITANJE: Kada se novorodencetu uci EZAN NA UHO ?

ODGOVOR: Ucenje ezana na desno uho novorodencetu praksa je muslimana kroz generacije, tvrde imam Tirmizi i Hattab.

Po mišljenju mnogih ucenjaka poznatih pravnih škola, ucenje ezana djetetu na uho smatra se pohvalnim djelom.

Imam Malik nije smatrao pohvalnim ucenje ezana na uho novorodencetu.

Mudrost ucenja ezana na uho novorodencetu jeste to da dijete prije svega cuje rijeci tevhida koje tjeraju šejtana u bijeg, a koji je uznemirio dijete nakon rodenja, a Allah, dželle šanuhu, najbolje zna. Isto tako, ezanom se dijete poziva da bude pokorni Allahov rob i da se ne odaziva šejtanu koji ce ga pokušati odvesti s Pravog puta.

Ucenjaci koji kažu da ezan treba uciti novorodencetu svoj stav temelje na slabom predanju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ucio ezan Hasanu b. Aliji kada je roden. Citirani hadis se prenosi u razlicitim verzijama kao: “Ucio je ezan u Hasanovo uho“, “Ucio je ezan u Husejinovo uho“, “Ucio je ezan u Hasanove uši“, “Ucio je ezan u Hasanovo i Husejinovo uho i naredio da se tako cini.“ Ove nesigurnosti u citiranju predaje aludiraju nam da Asim b. Ubejdullah nije dobro zapamtio hadis.

Prema tome, iako je ucenje ezana na desno uho novorodencetu ustaljena praksa muslimana, to nema utemeljenja u vjerodostojnom hadisu. Kada je rijec o ucenju ikameta na lijevo uho, to je spomenuto u hadisu koji prenosi Husejn b. Alija, radijallahu anhum, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko dobije dijete pa mu prouci ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, nece mu nauditi džinni koji prate covjeka.” U ovome lancu prenosilaca postoje prenosioci: Jahja b. Ala i Mervan b. Salim, koji su, po nekim ucenjacima, lažovi, a po drugim, njihova su predanja ništavna, dok je biografija Talhe b. Ubejdullaha nepoznata.

Imam Zehebi ovo je predanje naveo kao primjer ništavnih hadisa koje prenosi Jahja b. Ala.

Dakle, ucenje ikameta na lijevo uho novorodencetu nije dozvoljeno prakticirati jer se to navodi u apokrifnom ili, u najmanju ruku, ništavnom hadisu po kome nije dozvoljeno postupati. A kada je rijec o ucenju ezana, to se navodi u slabom predanju prema kojem je postupala vecina ucenjaka, a Allah najbolje zna.

Iz knjige "Fetve - pravne decizije (pitanja i odgovori)" - dr. Safet Kuduzovic

Items details

Icon for hits displayHits: 4543 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 4 months ago at Petak, 01 Novembar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info