أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Brak u Islamu | Intimnost Zašto se Muhammed, SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM, oženio Aišom RADIJALLAHU ANHA tako mladom?

Zašto se Muhammed, SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM, oženio Aišom RADIJALLAHU ANHA tako mladom?

E-mail Ispis PDF
Share

Poslanikove supruge su majke vjernicima

U islamu supruge Allahovog Poslanika,salallahu alejhi ve sellem., imaju posebno mjesto i tretman. Po slovu Kur'ana one su umehatu-l-mu'minin (majke vjernika): Vjerovjesnik treba da bude preci vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su - kao majke njihove. Ve ezvadžuhu ummehatuhum... (Kur'an, El-Ahzab, 6)

Poslanikove supruge nakon njegove smrti imaju i poseban tretman. Naime, njima nije dozvoljeno da se ponovo udaju. U vezi s tim postoji konsenzus, opca saglasnost svih islamskih ucenjaka. Jedna od Poslanikovih posebnosti i privilegija bilo je i to što je njemu, za razliku od drugih muškaraca, bilo dozvoljeno da istovremeno u braku bude s više od cetiri žene.

Neprijatelji islama su cinjenicu da je Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., imao više žena tokom povijesti cesto koristili da bi napadali na njegovu licnost i na taj nacin devalvirali njegovu misiju i djelo. Takvi napadi su dobili na intenzitetu u posljednjih nekoliko godina.

Potrebno je istaci da da onaj ko ozbiljno proucava životni put Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem., s lahkocom dolazi do saznanja da se on nije opredjeljivao za višeženstvo radi zadovoljena strasti. To je više nego ocito. One, pak, koji prigovaraju da je to ucinio zbog zadovoljenja tjelesnih potreba uputno je podsjetiti na nekoliko historijski neospornih cinjenica:

Prvo: Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., je mogao sebi za supruge birati najljepše mlade djevojke i na taj nacin postici veliki tjelesni užitak. Medutim, on nije tako postupao: jedina djevica koju je oženio bila je Aiša, r.a., sve ostale bile su žene koje su ranije bile udavane i vecina ih je bila u srednjoj životnoj dobi. To, bez sumnje, ukazuje da je zadovoljenje tjelesnih potreba u Poslanikovom životu bilo sporedno, dok je ispunjenje visokih moralnih zahtjeva bilo primarno. Na taj nacin Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je potvrdio najviše ljudske vrijednosti. U to se možemo uvjeriti uvidom u posebne razloge u vezi sa svakom suprugom i onim što ga je opredjeljivalo za brak s njom. Ocito je da nikad nije bilo presudno postizanje tjelesnog užitka.

Drugo: Poznato je da je Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, proveo djetinjstvo i mladalacko doba u Mekki, živeci casnim i neporocnim životom. U tome su saglasni i muslimanski i nemuslimanski znanstveni krugovi. Još tada su ga krasile visokomoralne osobine i bio je poznat po nadimcima Es-Sadik (Onaj koji uvijek istinu govori) i El-Emin (Povjerljivi). Poslanikovi biografi zabilježili su da je on, u vremenu kada se mekanska omladina odavala vinu, kocki i ženama, bio daleko od tih poroka.

Trece: Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, u braku s jednom ženom proveo je veci dio svoga života, od dvadeset pete do pedesete godine. Dvadeset i pet godina je proveo u braku sa hazreti Hatidžom, koja je još od njega bila starija petnanest godina. Tek nakon njene smrti, kada je zagazio u šestu deceniju života on se opredijelio da ima više žena.

Navedene cinjenice, koje su zabilježene u relevantnoj historijskoj literaturi, nedvojbeno ukazuju je da Poslanikovo vižešenstvo imalo mnogo dublji smisao od pukog fizickog zadovoljenja.

Postoji više razloga zbog kojih se Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, opredjeljivao da ima veci broj supruga. Ucenjaci navode cetiri važna znamenja u Poslanikovim, s.a.v.s., brakovima: poducavanje islamu, ustanovljenje odredenih šerijatskih propisa, društveni razlozi i politicki motivi. O tome se opširno govori u brojnim izvorima.

Brak sa hazreti Aišom

Aiša, r.a., je hazreti Ebu Bekrova kcerka. Ona je bila jedina supruga koju je Poslanik, a.s, oženio kao djevicu. Sve ostale su ranije bile u braku pa su im muževi umrli ili poginuli. Brak s Aišom Poslaniku nije bio u pomisli jer je ona bila veoma mlada. Medutim, jednom prilikom, nakon Hatidžine smrti, došla je Havla bint Hakim, supruga Osmana ibn Maz'una, i upitala: »Allahov Poslanice, da li bi se ti oženio?« Poslanik je upitao: »S kojom?« Ona mu je odgovorila: »Želiš li djevojku koja nije bila udavana (bikr), ili želiš ženu koja je ranije bila u braku (sejjib)?« On je pitao: »Ko je djevojka?« Odgovorila je: »Aiša - kcerka tebi najdražeg Allahovog stvorenja (misli na Ebu Bekra).« Nakon toga, pitao je: »A ko je žena koja je bila u braku?« »Sevda bint Zem'a«, odgovorila je. Poslanik joj je tada rekao da ide i zaprosi ih za njega. (Prenosi Ahmed u Musnedu)

Nakon toga, Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., je poceo Aišu sanjati. Aiša u vezi s tim kazuje da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: »Tri puta si mi se u snu pojavljivala. Nakon toga, melek mi te je kradom doveo u odjeci od svile i rekao mi: 'Ovo ti je supruga.' Kad sam ti otkrio lice i vidio da si to ti, rekao sam: 'Kad je od Allaha, nek' bude tako.'« (Prenose Buharija i Muslim)

Navedena predaja jasno govori da je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem., Aišu oženio po Objavi, tj. to mu je bilo naredeno. Zbog toga je njena udaja specificna: Poslanik ju je oženio kao djevojcicu, uz pristanak njenog oca Ebu Bekra. To se desilo u ševvalu, jedanaeste godine po Poslanstvu, ili godinu dana nakon ženidbe Sevdom, dakle, dvije godine i pet mjeseci prije Hidžre. S ozirom da je Aiša tada nije bila šerijatski punoljetna, ona je ostala u kuci svoga oca. Nakon što je postala punoljetna (baliga), došla je u Poslanikovu kucu. To se desilo u ševvalu, sedam mjeseci nakon Hidžre, u Medini, kada je izgradena Poslanikova džamija.

U vezi s Poslanikovom ženidbom hazreti Aišom, koja je u vrijeme udaje bila veoma mlada, neprijatelji islama su tokom povijesti iznosili brojne primjedbe i napade na islam i Poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Ti napadi traju sve do današnjih dana, kada smo i mi svjedoci objavljivanja blasfemicnih knjiga i tekstova. U vezi s tim, smatramo bitnim ukazati na sljedece cinjenice:

Prvo: Udaju mladih osoba u tom vremenu treba posmatrati u kontektstu tadašnjeg historijskog i kulturnog miljea. Naime, ženidba mladim djevojkama bila je u tom vremenu sasvim uobicajena, tako da se na to niko nije obazirao, pa cak ni Poslanikovi najljuci neprijatelji. Poznato je da su Poslanikovi neprijatelji iz reda arapskih idolopoklonika iznosili razne prigovore Poslaniku,salallahu alejhi ve sellem. Oni su se, zapravo, koristili svakom mogucom prilikom da napadnu Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, i da mu nešto prigovore.

Biografska literatura je puna brojnih prigovora koje su Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem., iznosili arapski i drugi neprijatelji. Medutim, nije zabilježeno da mu je neko u tom vremenu prigovorio zbog toga što se oženio djevicom Aišom. To je, za to vrijeme, bila sasvim normalna pojava. To je veoma bitna cinjenica koju treba imati u vidu kada se govori o Poslanikovoj ženidbi Aišom, r.a. Dakle, potrebno je uzeti u obzir kulturni i histrorijski kontekst prilikom razumijevanja tog dogadaja iz života Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem., koji s današnje tacke gledišta može biti pogrešno i, nažalost, cesto zlonamjerno protumacen.

Drugo: Potrebno istaci da Aiša, r.a., iako je u vrijeme udaje bila veoma mlada, bila šerijatski punoljetna. Razlog zbog kojeg Aiša, r.a., nije odmah došla u Poslanikovu kucu je to što, po šerijatskim propisima, nije dozvoljeno živjeti bracni život sa ženom koja nije punoljetna (baliga), tj. u koje nije poceo menstrualni proces. Po islamskim propisima punoljetnost muškarca vezuje se za prvu poluciju a punoljetnost žene za prvu menstruaciju. Dakle, Aiša je, prilikom stupanja u bracni život s Poslanikom, bila šerijatski punoljetna.

Trece: Poslanikova ženidba hazreti Aišom kao veoma mladom djevojkom imala je, izmedu ostalog, za cilj da Aiša uz Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, provede svoje mladalacko doba i da za se to vrijeme odgoji i obrazuje pod licnim Poslanikovim nadzorom i na taj nacin stasa u vrsnu uciteljicu i odgajateljicu, koja ce kasnije, gotovo pola stoljeca, poducavati i odgajati brojne naraštaje. U relevantnoj historijskoj literaturi se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., preselio na ahiret jedanaeste godine po Hidžri a hazreti Aiša je umrla 57. godine po Hidžri. Dakle, ona je nakon Poslanika živjela još skoro pola stoljeca a cijelo to vrijeme bila je aktivno ukljucena u edukaciji novih naraštaja koji su širili misiju islama. Veliki biograf i historicar Ibn Hadžer el-‘Askalani u svom kapitalnom djelu Takribu-t-Tehzib, u biografiji hazreti Aiše, r.a., kaže da je "ona bila najupucenija žena u podrucju fikha - poznavanja šerijatskopravnih propisa i, opcenito, razumijevanja vjere." Ta cinjenica je, takoder, veoma bitna ukoliko se želi pravilno razumijeti zašto se Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, oženio hazreti Aišom tako mladom.

Jedan od temeljnih ciljeva Poslanikovog višeženstva bio je obezbjedivanje kvalitetnih uciteljica koje ce poducavati muslimanke propisima islama. Islamsko društvo bilo je u nastanku i Poslanikove,salallahu alejhi ve sellem., supruge imale su veoma važnu ulogu na planu poducavanja ženske populacije islamu. Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem., bile su potrebne žene koje uspješno mogu širiti krug pozivanja i poucavanja islamskim propisima medu ženama, pogotovo zato što se cesto radilo o propisima koji se ticu iskljucivo žena i što muškarac osjeca stid kad o tome treba govoriti ženama. Poznato je da je kultura islamskog porodicnog i bracnog života prožeta brojnim šerijatskim propisima kao što su: intimni odnosi supružnika, propisi o menstruaciji (hajz) i postporodajnom cišcenju (nifas), kupanje bracnih partnera poslije spolnog akta, propisi o cistoci žene itd. Takoder, poznato je da je Allahov Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., bio osoba sa veoma izraženim stidom. U hadiskim djelima navodi se »da je Poslanikov stid bio veci od stida djevice koja se skriva u svojim odajama«.

Zato je razumljivo da on nije mogao izravno odgovarati na sva pitanja drugih žena u vezi s bracnim i intimnim odnosima supružnika. Ponekad su njegovi odgovori bili metaforicke naravi, a cesto su njegove supruge drugim ženama, na izravan nacin, prenosile šerijatske propise u vezi s porodicnim i bracnim životom. Klasicna islamska literatura puna je predaja koje govore o tome. Tako npr. Buharija i Muslim u svojim Sahihima prenose od Aiše, r.a., da je jedna ensarijka pitala Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem., o kupanju nakon menstruacije. Upucujuci je kako ce postupiti, on joj je rekao: »Uzmi komad mošusa i njime se obriši.« Ona ga je pitala: »Kako cu se njime obrisati?« On je odgovorio: »Obriši se.« Ona je ponovo pitala: »Kako cu se njime obrisati?« On je uzvratio: »Neka je Allah slavljen, obriši se njime.« Aiša dalje kazuje: »Ja sam je privukla k sebi i rekla joj: 'Obriši se tako da otkloniš tragove krvi.'«

Hadiska literatura puna je slicnih primjera gdje se Poslanikove supruge pojavljuju kao uciteljice i odgajateljice kasnijih islamskih naraštaja. To narocito dolazi do izražaja kada je u pitanju Poslanikova supruga hazreti Aiša, r.a., kojom se Poslanik oženio dok je bila veoma mlada. Zahvaljujuci toj cinjenici ona je odgojena pod Poslanikovim nadzorom i naucila je propise o vjeri direktno od njega. Nakon Poslanikove smrti živjela je još gotovo pola stoljeca, poducavajuci, cijelo to vrijeme, mnoge naraštaje propisima islama.
Dr. Safvet Halilovic

Items details

Icon for hits displayHits: 5729 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 5 months ago at Subota, 12 Oktobar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info