أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tefsir | Tumačenje Kur`ana KAKVO ZNAČENJE IMAJU SKRAĆENICE NA POČETKU POJEDINIH SURA ?

KAKVO ZNAČENJE IMAJU SKRAĆENICE NA POČETKU POJEDINIH SURA ?

Share

Znacenje skracenica koje se nalaze na pocetku pojedinih sura (elif lam mim, ha mim, ja sin...)?

Islamski ucenjaci po ovome pitanju imaju dva stava:

Prvi stav : Njihovo znacenje poznaje samo Allah.

Rekao je imam Eš-Ša'bi:"To su nejasni ajeti cije znacenje prepuštamo Allahu Uzvišenom."

Rekao je imam Ebu Hatim :"Skracenice nalazimo samo na pocetku sura i mi ne znamo njihovo znacenje."

Imam Kurtubi ovaj stav pripisuje cetverici prvih halifa, Ibn Mesudu. Ova stav takoder imaju i Sufjan Es-Sevri i Ibn Hibban.

Drugi stav:Znacenje tih skracenica je poznato.

Oni koji imaju ovakav stav razilaze se po pitanju znacenja tih skracenica:

Prvi stav:
To su slova koja ukazuju na Allahova imena i svojstva, pa tako harf elif ukazuje na ehad-jedini, harf lam ukazuje na El-Latif, mim ukazuje ma Mulk-vlast i sl.

Drugi stav:To su imena Kur'ana

Treci stav:
To su imena i nazivi sura

Cetvrti stav:To su slova koja ukazuju da je Kur'an sastavljen od slova koja arapi razumiju. Ovaj stav zastupaju Mudžahid, El-Ferra, Kutrub, Ibn Tejmijje, Ibn-l-Kajjim, Šenkiti, Ibn Usejmin...

Zadnji stav je, po svemu sudeci i najispravniji.

(Fahd Er-Rumi, Dirasat fi ulumi-l-Kur'an, 440-441)

Items details

Icon for hits displayHits: 3107 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 6 months ago at Nedjelja, 29 Septembar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info