أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Različito | Tekstovi Medžlisi Zikra

Medžlisi Zikra

Share

Priredio: Sead ef. Jasavic

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., ima odabrane meleke, koji hodaju naokolo tragajuci za medžlisi-zikrima, pa kada naidu na medžlis zikra, sjednu sa njima, i prekriju jedni druge krilima, ispunjavajuci prostor izmedu njih i dunjaluckog neba, pa kada se ljudi razidu sa tog medžlisi zikra, meleki se uzdignu prema nebesima, pa ih Allah dž.š., pita – a On ih najbolje i poznaje: Odakle dolazite? Odgovaraju: Dolazimo od Tvojih robova na Zemlji, koji Te slave (tesbih), velicaju (tekbir), priznaju Jednocu (tehlil), hvale (tahmid), i mole Ti se i obracaju dovom. Allah dž.š., rece: Šta traže od Mene? Rekoše: Od Tebe dženneta mole. Rece: Jesu li ga vidjeli? Rekoše: Ne, Gospodaru. Rece: Kako bi se tek ponašali da su ga vidjeli!? Rekoše: Utjecu ti se. Rece: Od cega utocišta traže? Rekoše: Od vatre Tvoje, Gospodaru. Rece: Jesu li vidjeli Vatru Moju? Rekoše: Ne. Rece: Kako bi se tek ponašali da su je vidjeli!? Rekoše: Oprosta od Tebe mole. Rece: Vec Sam im oprostio, i dao im ono što su tražili, i zaštitio ih od onoga od cega su se utjecali. Rekoše: Gospodaru, medu njima se nalazi covjek-griješnik, koji je tu samo u prolazu, pa je se zadržao medu njima – na šta Allah dž.š., rece: I njemu Sam oprostio grijehe! To su ljudi u cijem prisustvu nema nesretnih!“ (Sahihu Muslim, br.7015.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.8960.; Mustedrek, Hakim, br.1821.; el-Ahkam el-Šer'ijja el-Kubra, el-Išbili, 1/248.; el-Tevhid, Ibnu Mendeh, br.560-783.; Šerhul-Sunneh, el-Begavi, br.1241.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., ima odabrane meleke koji hodaju zemljom, tragajuci za ljudima, pa kada naidu na one koji Allahu dž.š., zikr cine, poviknu: Evo ga ono što ste tražili, pa im oni prilaze i svojim krilima ih natkriljuju sve do dunjaluckog neba, nakon cega Allah dž.š., kaže: Na cemu ste ostavili robove Moje? Meleki odgovaraju: Ostavili smo ih kako Vam zahvaljuju (tahmid), kako Vas velicaju (temdžid), i spominju (zikr). Allah dž.š., rece: Jesu li Me vidjeli? Rekoše: Ne. Rece: Kako bi se tek ponašali da su Me vidjeli?! Meleki rekoše: Da su Te vidjeli još više bi Ti se zahvaljivali, velicali i spominjali. Rece: Šta traže? Rekoše: Džennet! Rece: Jesu li ga vidjeli? Rekoše: Ne. Rece: Kako bi se tek ponašali da su ga vidjeli?! Rekoše: Da su ga vidjeli, još više bi se za njega trudili i još više bi ga tražili. Rece: Od cega se utjecu? Rekoše: Od vatre. Rece: Jesu li je vidjeli? Rekoše: Ne. Rece: Kako bi se tek ponašali da su je vidjeli?! Rekoše: Da su je vidjeli, još više bi od nje bježali i više bi se od nje plašili. Rece: Uzimam vas za svjedoke da sam im grijehe oprostio! Rekoše: Medu njima se nalazi covjek-griješnik, kojem nije stalo do njih, vec je došao radi potrebe neke. Allah dž.š., rece: To su ljudi u cijem prisustvu nema nesretnih!“ (Sahih. Musned, Ahmed b. Hanbel, br.7418.; el-Tevhid, Ibnu Mendeh, br.561-783.; el-Du'a, Taberani, br.1894.)

Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., jedne prilike prošao pored Abdullaha b. Revvahe el-Ensarije r.a., koji je podsjecao svoje ashabe (juzekkiru ashabehu), pa Poslanik s.a.w.s., rece: „Vi ste ljudi, s kojima mi je Allah dž.š., naredio da saburam, pa prouci ajet: „Budi cvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navecer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj ociju svojih s njih, iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga cije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i ciji su postupci daleko od razboritosti!“ (el-Kehf, 28.) Koliko god vas da sjedne radi zikra, isto toliki broj meleka sjedne do vas, pa kol'ko budete Allaha slavili (tesbih), slavice ga i oni, kol'ko se Allahu dž.š., budete zahvaljivali (tahmid), zahvaljivace se i oni, i koliko god, Allaha dž.š., budu velicali (tekbir), velicace Ga i oni, nakon cega se uzdižu svome Gospodaru, a On ih bolje poznaje od njih samih, i govore: Gospodaru naš, Tvoji robovi te slaviše pa Te i mi s njima slavismo (tesbih), velicaše Te pa Te i mi s njima velicasmo (tekbir), zahvaljivaše Ti se pa Ti se i mi s njima zahvaljivasmo – na šta On rece: O meleki Moji, uzimam vas za svjedoke da sam im grijehe oprostio! Rekoše: Medu njima se nalazi taj i taj covjek-griješnik!? Rece: To su ljudi u cijem prisustvu nema nesretnih!“ (el-Mu'udžem el-Sagir, Taberani, br.1074.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada prodete pored džennetskih bašci, opskrbite se! Rekoh: Allahov Poslanice, šta su to džennetske bašce? Rece: Džamije. Rekoh: A šta je opskrba, o Allahov Poslanice? Rece: Subhanallah, el-hamdulillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber!“ (Hasen-garib. Sunen, Tirmizi, br.3509.; el-Ahkam el-Šer'ijjah, el-Išbili, 3/471.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada prodete pored džennetskih bašci, opskrbite se! Rekoh: Allahov Poslanice, šta su to džennetske bašce? Rece: Halke-medžlisi zikra!“ (Hasen-garib. Sunen, Tirmizi, br.3510.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.12545.; Musned, el-Bezzar, br.6500-6907-6908.; Musned, Ebu Ja'ala, br.3432.; el-Ahkam el-Šer'ijjah, el-Išbili, 3/471.; el-Du'a, Taberani, br.1890.; Šu'abul-Iman, br.526.)

Imam Ebul-'Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: Nema suprotnosti izmedu ove dvije predaje, jer se halke zikra najviše održavaju u džamijama, a džamije su nam posebno naznacene jer su one vrijednije i bolje, i ucinjene su džennetskim bašcama zbog toga što je ibadet koji se najviše u džamijama i cini taj koji ljude vodi džženetskim bašcama!“ (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 8/407.)

Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada prodete pored džennetskih bašci, opskrbite se! Rekoh: Allahov Poslanice, šta su to džennetske bašce? Rece: Kružoci ucenja i znanja (medžalisul-'ilm)!“ (el-Mu'udžem el-Kebir, br.10995.)

Imam el-Menavi rhm., kaže: „Imam Kurtubi rhm., kaže: „Kružoci ucenja i znanja se odnose na studiranje halala i harama.“ Imam Gazali rhm., je rekao: „Kružoci ucenja i znanja se odnose na znanje o Ahiretu – znanje o Allahu dž.š., Njegovim ajetima, djelima nad Njegovim stvorenjima...“ (Pogledaj: Fejdul-Kadir, br.860.); „Neki kažu da se kružoci ucenja i znanja odnose na tefsir, hadis i fikh!“ (Pogledaj: el-Tejsir bi šerhil-Džami' el-Sagir, 1/258.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Allah dž.š., kaže: „O vjernici, kada se u petak, na molitvu-namaz, pozove, kupo-prodaju ostavite i požurite k' zikrullahu (tj. požurite da molitvu, džumu-namaz, obavite); to vam je bolje, neka znate!“ (el-Džumu'ah, 9.)

 

Dakle, žurenje na džumu-namaz je zapravo žurenje ka zikrullahu – spominjanju Allaha dž.š.. S obzirom na to da namaz sadrži zikrullah u sebi – koji je sam po sebi cilj, kao i zabranu poroka i zla, koje nije cilj samo po sebi, Allah dž.š., je rekao: „Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz! Namaz, zaista, odvraca od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveci zikrullah! – a Allah zna šta radite.“ (el-'Ankebut, 45.)

...Ebul-Derda' rhm., je rekao: „Sve dok si u zikrullahu-spominjanju Allaha dž.š., ti si u namazu, pa makar hodao caršijom!“ S obzirom da zikrullah obuhvata sve navedeno kaže se: Kružooci i sijela na kojima se govori o halalu i haramu, i njima slicna na kojima se spominje i govori o Allahovim naredbama i zabranama, obecanjima i kaznama i sl., sve su to medžlisi zikra (medžalisul-zikr).“ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 32/233.; el-Fetava el-Kubra, 4/468.; Kutub ve Resa'il ve Fetava Ibni Tejmijje fil-Fikhi, 32/233.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Okupljanje ljudi radi dobrovoljnog namaza ili slušanja Kur'ana ili zikrullaha i sl., ako se to ponekada radi, to je dobro djelo (hasen). Od Allahovog Poslanika s.a.w.s., se, sahih putem, bilježi da je ponekada obavljao nafilu-namaz u džematu, da bi išao ashabima medu kojima bi neko ucio Kur'an, pa bi i on sjeo sa njima i slušao ucenje Kur'ana, a i sami ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s., su znali praktikovati da im neko uci Kur'an a oni da slušaju. Bivao je sa ljudima koji bi sjedili radi studiranja Kur'ana i njegova ucenja, kao i sa ljudima koji bi zikr Allahu cinili, o cemu nam govore i poznate predaje, poput rijeci Allahovog Poslanika s.a.w.s.:„...i nece se okupiti ljudi u nekoj Allahovoj kuci, radi ucenja Allahove Knjige, i proucavanja iste, a da Božiji mir ne side na njih, i da ih ne prekrije Božija milost, i da ih ne nadkrile meleki krilima svojim, i da ih Allah dž.š., nece spomenuti kod onih koji su kod Njega...“ (Muslim, br.7028.; Ebu Davud, br.1457.; Ibnu Madždže, br.225.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.7421-9263.)

„Allah dž.š., ima odabrane meleke koji hodaju zemljom, tragajuci za ljudima, pa kada naidu na one koji Allahu dž.š., zikr cine, poviknu: Evo ga ono što ste tražili, pa im oni prilaze i svojim krilima ih natkriljuju...“ (Sahih. Musned, Ahmed b. Hanbel, br.7418.; el-Tevhid, Ibnu Mendeh, br.561-783.; el-Du'a, Taberani, br.1894.)

Što se tice redovnog okupljanja ljudi, koje se ponavlja svake sedmice, mjesecno ili godišnje, mimo okupljanja šeri'atom propisanih, takvo postupanje ce se suprostavljati redovnim okupljanjima radi obavljanja 5 dnevnih namaza, džume, bajrama i hadždža, što ce se smatrati izmišljenom novotarijom!“ (Pogledaj: Iktida'ul-Siratil-Mustekim, 2/140.; Kutub ve Resa'il ve Fetava Ibni Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., je na postavljeno pitanje: „Šta je vrijednije i bolje: Ucenje Kur'ana ili Zikrullah“ – odgovorio sljedecim: „To ce se razlikovati shodno razlikama medu ljudima i stanjima u kojima se oni nalaze, pa ako je u pitanju covjek kojem je dato dobro razumjevanje Allahove Knjige, pa, kada uci, razmišlja o ajetima, i povecava svoju mudrost i poznavanje propisa, gdje mu se ukazuju znacenja i cinjenice vezane za temeljne istine vjere i oblast halala i harama – ucenje Kur'ana je, u njegovom slucaju, vrijednije i bolje, a kako i ne bi kada je ucenje Kur'ana jedan od najvrijednijih zikrova, a proucavanje Allahovih propisa jedno od najvrijednijih djela dobrih ljudi.

'Ata rhm., je govorio: „Medžlisi zikra su kružooci i sijela gdje se studira halal i haram, kako se kupuje i prodaje, kako se klanja, posti, obavlja hadždž, brako-razvodne parnice itd.“. Ako je u pitanju covjek kojem nije podarena jacina i moc dubljeg razumjevanja Kur'ana, a zikrullah pozitivnije djeluje na njegovu ambiciju i cistije po njegovu dušu, bavljenje zikrullahom, u njegovom slucaju, je vrijednije i bolje, ako je slucaj ovakav.

Salik-onaj koji hodi putem pokornosti Allahu dž.š., i onaj koji žudi za povecanjem u hajru, ne smije zapostavljati ni jedno ni drugo, pa ce ciniti zikrullah sve dok ne primjeti zamor pri sebi, nakon cega ce preci na lagano ucenje Kur'ana, uz maksimalnu prisutnost i razmišljanje o znacenjima kur'anskih ajeta, velicanje Allaha dž.š., onda kada se naide na ajete Tevhida, dovu prilikom išcitavanja ajeta obecanja i nade, poniznost i utjecanje kada se naide na ajete straha i prijetnji, uzimanja pouke i ibreta kada se naide na ajete o minulim generacijama. Ucenje Kur'an-i-Kerima, ne može dosaditi onima koji ga citaju, zbog raznovrsnosti znacenja njegovih ajeta.

Prilikom zikrullaha, treba obratiti pažnju na jedan momenat, na kojeg su ukazali ucenjaci (muhakkikun), a to je da prilikom izgovaranja rijeci „La ilahe illallah“, covjek ima na umu kur'anski ajet, iz sure Muhammed, s.a.w.s., 19. ajet: „Znaj da nema drugog boga osim Allaha!“ – kako bi ova blagoslovljena rijec urodila i plodom zikra i plodom tilaveta-ucenja Kur'ana, kako bi covjek, na taj nacin, spojio izmedu dva dobra. Tilavet-ucenje Kur'ana i zikrullah imaju svoje adabe-pravila, i šartove-uslove, o kojima govori ulema, pa je obaveza obratiti pažnju na to, a ako covjek ima pred sobom šejha koji ga odgaja, njemu ce se obratiti kako bi mu ukazao šta je po njega vrijednije i bolje, a Allah dž.š., najbolje zna!“ (Pogledaj: Džami'ul-Mesa'il, Ibnu Tejmijje, 3/386.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., o medžlisima zikra, izmedu ostalih, navodi i sljedece predaje:

Džabir b. Abdullah r.a., kaže: Jedne prilike nam je izašao Allahov Poslanik s.a.w.s., rekavši: „O ljudi, Allah dž.š., ima vojsku meleka, koja na zemlji pronalazi i boravi pri medžlisima zikra, stoga se opskrbite u džennetskim bašcama! Rekoše: Gdje su džennetske bašce, o Allahov Poslanice? Rece: Medžlisi zikra – omrknite i osvanite uz zikrullah, i sebe na to podsjecajte. Ko želi da zna svoj stepen kod Allaha dž.š., neka vidi kakav stepen ima Allah dž.š., kod njega. Allah dž.š., se ophodi prema Svome robu onako kako se Njegov rob ophodi prema Njemu!“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.1820.) (Pogledaj: el-Sava'ik el-Mursela, 4/1482.)

Imam Ahmed rhm., je rekao: „Plijen medžlisa zikra je džennet!“ (Pogledaj: I'alamul-Muvekki'in, 4/307.)

Ibnul-Semmak rhm., kaže: Vidio sam Mus'ira u snu, pa sam ga upitao: Koja djela si našao da su najvrijednija? Rece: „Medžlisi zikra!“ (Pogledaj: Ruh, 1/24.)

„Traži srce svoje na tri mjesta: pri ucenju Kur'ana, na medžlisima zikra, i u momentima halveta-osame, pa ako ne pronadeš srce svoje u ova tri momenta – moli Allaha dž.š., da ti podari srce, jer ti srca nemaš!“ (Pogledaj: el-Feva'id, 1/149.)

„Medžlisi zikra su medžlisi meleka, dok su medžlisi besposlica i nemara medžlisi šejtana, stoga neka svaki covjek bira ono što mu je milo i drago – s kim bude na dunjaluku s njima ce biti i na ahiretu!“ (Pogledaj: el-Vabil el-Sajjib, 1/65.)

Priredio: Sead ef. Jasavic, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, Sandžak, CG

Items details

Icon for hits displayHits: 2024 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 10 months ago at Utorak, 21 Maj 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Utorak, 21 Maj 2013 16:27 )