أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis Komentar Hadisa: "''Ko god postavi u ovoj našoj stvari ono što nije od nje, to se odbacuje!'

Komentar Hadisa: "''Ko god postavi u ovoj našoj stvari ono što nije od nje, to se odbacuje!'

Share

''Ko god postavi u ovoj našoj stvari ono što nije od nje, to se odbacuje!' – komentar hadisa

Od Ai'še, radijAllahu anha, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko god postavi u ovoj našoj stvari ono što nije od nje, to se odbacuje!'' U drugoj predaji (rivajetu) veli: ''Ko uradi jedan posao s kojim se ne poklapa naša stvar, taj je posao odbacen.'' (Buharija i Muslim)


Ovaj hadis je jedan od glavnih temelja Islama i on je poput vage za djela u njihovoj vanjštini, kao što je hadis: ''Zaista se djela cijene prema namjeri'' – vaga za unutrašnjost (srž) djela i kao što za svako djelo sa cijim cinjenjem covjek ne želi Allahovo, subhanehu we te’ala, zadovoljstvo, nece biti nagraden. Isto tako, za svako djelo koje ne nalazi potvrdu kod Allaha, subhanehu we te’ala, i Njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, bit ce odbijeno, i svako ko uvede u vjeru nešto što nije od nje, to logicno ne biva vjerom.

Znacenje ovoga hadisa jeste: ''Cije djelo bude van Šeri'ata i ne bude vezano za njega ono se odbacuje.''


Djela se dijele na dvije vrste:

1) 'Ibadeti.

2) Mu'amelati.


Što se tice 'ibadeta, ono što od njih izlazi izvan propisa Allaha, azze we dželle, i Njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u potpunosti, to se odbija, i ovo obuhvata Allahov, subhanehu we te’ala, govor: ''Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Rijeci prije izrecene, medu njima bi vec bilo presudeno. – A nevjernike, doista, ceka patnja nesnosna.'' (Prijevod znacenja, Eš-Šura, 21. ajet

Npr. kao onaj koji se približava Allahu, tebareke we te’ala, slušanjem pjesama i muzike ili plesom, a isto tako kao i onaj koji se približava Allahu, subhanehu we te’ala, 'ibadetom koji je posebno zabranjen; kao što je post na dan Bajrama, ili klanjanje namaza u vremenima zabrane. Što se tice onoga koji cini djelo koje je u osnovi propisano, a nakon toga ubaci nešto što nije propisano, takav se, takoder, razišao od Šeri'ata u mjeri u kojoj je uveo novu stvar, pa ako je ono što je uveo uvjetovalo pokvarenost djela, tada se to djelo odbija. Npr. ostavljanje tahareta (cišcenja) za namaz, ili kvarenje ruku'a i sedžde – ovakvome se djelo odbija, a ako uradi nešto što ne uvjetuje kvarenje djela, kao što je ostavljanje farz namaza u džem'atu, tada se za to djelo ne kaže da je odbijeno, nego je krnjavo.

 

Ako covjek doda, na Šeri'atom propisano djelo, nešto što nije propisano, tada se taj dodatak njemu vraca, i ovaj dodatak ponekad kvari, a ponekad ne kvari djelo, kao kada covjek namjerno u namazu doda jedan rekat, tada ce mu namaz biti pokvaren, a onaj ko uzme abdest, peruci svaki organ po cetiri puta, ili posti noc zajedno sa danom, ovakav dodatak ne kvari djelo, ali covjek biva grješan zbog njega.

- Mes'ela iz usuli fikha.

Da li zabrana uvjetuje pokvarenost djela, tj. ako Zakonodavac, subhanehu we te’ala, nešto zabrani, a mukellef to uradi, da li ce to pokvariti djelo koje je zabranjeno? Neka ulema su ovo uzeli opcenito, govoreci da zabrana nekog djela uvjetuje pokvarenost tog djela, tj. ako Zakonodavac, azze we dželle, nešto zabrani, onda to djelo nije primljeno, dok drugi stavljaju razliku i kažu: ''Ako je zabrana vezana posebno za 'ibadet, onda ga kvari, dok u suprotnom, ako nije vezano za 'ibadet, tada ga ne kvari.'' – Namaz bez tahareta ili u drugom smjeru osim Kible, jeste pokvaren, dok onaj koji klanja na otetoj zemlji ili u otetoj odjeci, ili uzme abdest sa otetom vodom, takav postupak nece pokvariti namaz. Isto tako i post kvari spolni odnos, jedenje i pijenje, ali ga ne kvare laž, ogovaranje i prenošenje tudih rijeci. (Napomena: Ali nikako ne znaci da je covjek dozvoljeno da radi ove spomenute radnje)

Novotarije u mu'amelatima (odnosi izmedu ljudi)

Osnova u mu'amelatima je dozvoljenost, i pokvarenost mu'amelata u mu'amelatima ne biva nicim osim sa šeri'atskim dokazom. Cinjenje novotarije u mu'amelatima biva na više nacina:

1) Ono što mijenja njihovo stanje i ovi mu'amelati se ne prihvataju, npr. ako ljudi za zinaluk (blud) odrede novcanu kaznu. Zbog toga je Poslanik, sallAllahu aljehi we sellem, covjeku koji je htio da otkupi svoga sina sa 100 ovaca i jednim slugom, nakon što je ucinio zinaluk sa suprugom njegovog najamnog radnika, rekao: ''Sto ovaca i sluga se tebi vracaju, a na tvom sinu je da mu se udari sto biceva i da bude protjeran godinu dana.'' (Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijAllahu anhuma, i Zejda ibn Halida el-Džuhenija, radijAllahu anhuma)

2) Sklapanje zabranjenih ugovora kojih ima tri vrste:


a) U biti onoga što se ugovara nije svojstveno da se sklapa ugovor, npr. sklapanje braka sa onim s kojim je zabranjeno sklapanje braka zbog rodbinske veze, tazbinstva po mlijeku ili spajanja (npr. spajanje izmedu dvije sestre, ili žene i njene tetke, amidžince) – ovakav ugovor je batil (neispravan), zato što je u njima prekoracenje Allahovog, azze we dželle, prava Koji je ove stvari zabranio.

b) Ne postojanje jednog uvjeta ugovora koji se ne izostavlja, pa cak i uz medusobnu suglasnost partnera, poput sklapanja braka sa ženom u 'iddetu, ili sklapanje braka bez velija, i ovaj ugovor je neispravan.

c) Ugovori kojima se nanosi nasilje jednoj strani, poput udavanja šticenice od strane velija bez njenog pristanka. Ovakav ugovor u vezi ispravnosti ili neispravnosti je vezan za prihvatanje ili odbijanje onoga cije je pravo ugroženo, pa ako bude zadovoljna s tim – ugovor ce biti ispravan, a ako ne bude – ugovor je neispravan. Takoder i onaj ko potroši tudi novac ili imetak u trgovini ili u sadaki, onda se odluka vraca na vlasnika imetka.Nije svaki 'ibadet propisan za odredeno vrijeme i odredenu priliku – dozvoljen za neko drugo vrijeme ili priliku.

Otkrivanje glave i stajanje na Arefatu je od obreda hadždža i nije dozvoljeno raditi ove stvari sa ciljem cinjenja 'ibadeta mimo vremena hadždža i mjesta za njegovo obavljanje, npr. da stanem na Igman, otkrivene glave i da tu dovim Allahu, subhanehu we te’ala.

Izvor : Hadis - sa tumacenjem 40 hadisa od Imama En-Nevevija

Items details

Icon for hits displayHits: 3173 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 2 months ago at Subota, 12 Januar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Nedjelja, 13 Januar 2013 19:15 )