أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis BRADA I KRATKE PANTALONE SU OD VJERE!

BRADA I KRATKE PANTALONE SU OD VJERE!

Share

Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je ucinio znakom vjere slijedenje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neka je salavat i selam na onoga koji je bio naljepše naravi i najljepšeg izgleda, kao i na Njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana. AMIN

A zatim:

Rekao je Allah, azze ve dželle, u svojoj Plemenitoj knjizi:

"Kada Allah i Njegov Poslanik nešto narede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom prohtjevu postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša – taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.'' (Prijevod znacenja sure El-Ahzab, ajet broj 36).


Ovaj ajet upucuje na obaveznu pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u svim stvarima pa tako i u stvarima nošnje i opcenito vanjskog izgleda koji treba da imam jedan musliman kako bi se razlikovao od nevjernika.

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ono što sam vam zabranio – ostavite, a ono što sam vam naredio – ucinite onoliko koliko možete.'' (Hadis bilježe imami Buharija i Muslim).

Takoder, Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je: "Onaj ko ne slijedi moj Sunnet – nije od mene (nije od vjernika).'' (Hadis bilježe imami Buharija, Ahmed i En-Nesa’i.)

U Sunenu Ebu Davuda (broj 4607) se nalazi sljedeci hadis: "Onaj ko od vas poživi vidjece mnoga razilaženja. Držite se moga Sunneta i Sunneta mojih pravovjernih i upucenih nasljednika poslije mene. Držite se za njega i prihvatite ga vašim kutnjacima. A cuvajte se novonastalih stvari! Uistinu, svaka novotarija je zabluda.“

Mnogo je dokaza iz sire Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te iz hadisa i predaja ispravnih predhodnika o tome kako je izgledao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kakva je bila njegova odjeca i brada.

Medutim, one koji se slade sa širenjem laži i fitne, ovi dokazi ne interesuju, takve dokazi iz Kur'ana i Sunneta nikada nisu ni interesovali, a da su ih kojim slucajem interesovali ne bi takve laži ni širili, niti indirektno vrijedali licnost Allahova Poslanika, alejhisselam.

Takve izgleda najviše interesuje šta o njema misle Židovi i Kršcani, šta o njima misli Evropska Unija, šta o njima misle njihovi predpostavljeni.


Odjeca Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:Mnogobrojni su hadisi koji govore o tome da odjeca muslimana treba da bude iznad clanaka, to je jedan od nacina na koji se muslimani razlikuju od nevjernika.

U hadisu kojeg bilježe imami Ahmed i Tirmizi se kaže:  Odjeca najboljeg covjeka koji je ikad Zemljom hodao, Muhammeda, sallallahu 'alejhi we sellem, je uvijek bila podignuta do sredine nožnih listova.

Ebu Se'id El-Hudri, radijjallahu anhu, prenosi  da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Odjeca vjernika treba biti do pola potkoljenice, a nema grijeha u onome što je izmedu pola potkoljenice i clanaka. Ono što je ispod toga (tj. clanaka) to ce biti u Vatri, a ko iz oholosti nosi odjecu ispod clanaka Allah nece gledati u njega na Sudnjem Danu". (Hadis bilježe Ebu Davud, Ibn Madže, imam Malik u Muvetti).

Od Džabir Ibn Sulejma, radijjallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Podigni svoju odjecu do pola potkoljenice, a ako neceš onda do clanaka. Cuvaj se spuštanja odjece, jer je to od oholosti, a Allah ne voli oholost". (Hadis bilježe imami Ebu Davud, Tirmizi, En-Nesa'i).

U hadisu kojeg bilježe En-Nesa'i i Ibn Medže od Mugire Ibn Šu'beta se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo za odjecu Sufjan Ibn Sehla, radijjallahu anhu, govoreci mu: "O Sufjane, ne spuštaj odjecu, zaista Allah ne voli one koji spuštaju odjecu." (Hadis slicne sadržine zabilježen je i kod Ibn Hibbana (5442) kao hadis Sahih).

Veliki islamski ucenjak Ibn Hadžer El-Asqalani, rahmetullahi alejhi, kaže: ''Isbal (spuštanje odjece ispod clanaka) spomenut u hadsima je težak i ozbiljan grijeh ako se radi iz oholosti i slicnog, a u ostalim slucajevima je zabranjen (Haram).'' (Pogledati  Fethul-Bari’’, 10/263).

Hafiz Ez-Zehebi, u svom kapitalnom djelu „El-Keba'ir“ (Veliki grijesi'), medu velike grijehe ubraja i spuštanje odjece ispod clanaka, on kaže: ''Ovaj belaj je obuhvatio mnoge ljude, osim one kojima se Allah smilovao, dok danas možete vidjeti ljude kako im odjeca prelazi clanke, a ponekad se vuce i po zemlji. Da nas Allah sacuva od tog belaja.''

Poznati Tabiin Muhammed Ibn Sirin, radijjallahu anhu, je rekao: „Ja smatram da je spuštanje odjece jedan od teških grijeha, zbog nekoliko kazni koje se spominju u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore na tu temu. Ljudi to smatraju malim grijehom zbog svog prevelikog neznanja i lažnog ponosa“.

Takoder, slicno pitanje postavljeno je Šejh Ibn Usejminu, rahmetullahi alejhi, pa je odgovorio:

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o spuštanju odjece ispod clanaka iz oholosti, je rekao: "S trojicom Allah nece razgovarati, niti ce pogledati u njih, niti ce ih ocistiti i bit ce kažnjeni bolnom kaznom: onaj ko spušta odjecu ispod clanaka, onaj koji prigovara na dobrocinstvu i onaj ko proda svoju robu pod lažnom zakletvom.”

U drugom hadisu se kaže: "Ko bude vukao (po zemlji) svoju odjecu iz oholosti, Allah ga nece ni pogledati na Sudnjem danu.”

Medutim, ako se to ne cini iz oholosti, kazna je da ce ono što je ispod clanaka gorjeti u vatri.

U Buharijinom Sahihu se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Odjeca koja je ispod clanaka bit ce u vatri.”

Ebu - Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: "Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Odjeca vjernika je do sredine potkoljenica i ne smeta’ ili je rekao: ‘i nije griješan ako odjeca bude od pola potkoljenice pa do clanaka, a sve što je ispod toga bit ce u vatri. Ko bude vukao svoj ogrtac (odjecu) iz oholosti, Allah ga nece pogledati na Sudnjem danu.”

Zbog razlicitog nijeta se razlikuju i kazne. Kada su propis i razlog razliciti ne možemo svesti opci propis na propis koji je ogranicen, jer bi to iziskivalo kontradiktornost. Onima koji uzimaju hadis Ebu – Bekra, radijallahu anhu, za dokaz da je spuštanje odjece ispod clanaka zabranjeno samo ako je z oholosti, kažemo: u ovom hadisu nemate dokaz iz dva razloga.

Prvi: Ebu Bekr, radijallahu anhu, je rekao: "Jedan dio moje odjece se otpusti, osim ako ga ja cuvam".

Znaci, taj dio odjece bi se otpustio, a on ga je i sam pridržavao.

Onima koji spuštaju svoju odjecu ispod clanaka, tvrdeci da to nije iz oholosti, nego nenamjerno, kažemo: Ako spustite svoju odjecu ispod clanaka bez namjere oholosti, bit cete kažnjeni vatrom samo zbog onoga što je spušteno (ispod clanaka). Ako budete vukli svoju odjecu iz oholosti bit cete kažnjeni vecom kaznom nego prethodnom; tj. Allah, subhaneh ve te’ala, nece razgovarati s vama na Sudnjem danu, nece vas pogledati, nece vas ocistiti i bit cete kažnjeni bolnom kaznom.

Drugi:
Ebu Bekra, radijallahu anhu, je pohvalio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i posvjedocio on nije od onih koji to cine iz oholosti. Da li je neko od ovih dobio tu pohvalu i svjedocenje?! Medutim, šejtan podstice ljude da slijede one kur’anske i hadiske tekstove koji su manje jasni, kako bi opravdali ono što cine. Allah, subhanehu ve te’ala, upucuje na Pravi put onoga koga hoce. Molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da nas sve uputi.

Brada Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:


U hadisu kojeg bilježi imam Muslim se prenosi od Ibn Omera, radijjaallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se krate brkovi a da se pušta brada.

Od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kratite brkove a puštajte brade i razlikujte se od medžusija (vatropoklonika)." (Ovaj hadis bilježi takode imam Muslim).

U hadisu koji je Hasen (dobar) je zabilježeno da je Resulullah, alejhisselam, ugledao dvojicu izaslanika perzijskog cara koji bijahu obrijanih brada a dugih brkova, te je Resulullah, alejhisselam, prezirao pogledati u njih da bi im na kraju rekao: "Teško vama, ko vam je naredio to?’ Odgovoriše: "To nam je naredio naš gospodar.' – misleci time na svog cara, a Resulullah, alejhisselam, im na to ogovori: "Ali Gospodar moj mi je naredio puštanje brade a kracenje brkova".

Potvrdenio je u vanjskom opisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je imao gustu i dugu bradu.

Ibn Asakir spominje u Tarihu predaju od Enesa, radijjallahu anhu, u kojoj kaže: ”Poslanikova brada popunjavala odavde dovde, i pokazao je - prešavši svojom rukom - od jednog kraja lica do drugog".

Kao što bi Ashabi znali da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uci na Podne i Ikindiji namazu po mrdanju njegove brade (Predaju bilježi Buharija).

U hadisu je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je abdestio, uzimao u šaku vode, donio je pod bradu i njome protrao kroz svoju bradu.

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko god brije bradu nema pravo na Allahovu milost." (Hadis bilježi Taberani).

Od majke pravovjernih, Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Desetero je prirodnost (obilježje covjekove prirodnosti): kracenje brkova, puštanje brade, misvak, ispiranje nosa pri abdestu, sjecenje noktiju, obrezivanje..." (Hadis bilježi Muslim).

Svi mezhebi su takoder složni po mišljenju o obaveznosti nošenja brade, ali se danas neki kod nas pozivaju na Hanefijsku pravnu školu, dok ti isti omalovažavaju one koji nose duže brade i nazivaju ih pogrdnim imenima.

Takvi se dakle kite hanefijskim mezhebom samo onda kada im to treba, što je cista zloupotreba imena ovog islamskog mezheba, tj. pravca.

U djelu "Kitabul-E'zar" se navodi stav hanefijskog mezheba po pitanju nošenja brade, gdje se kaže da imam Ebu Hanifa i hanefijski mezheb postupa po tekstu hadisa u kome se kaže da je  Ibn Omer, radijjallahu anhum, obicavao obuhvatiti šakom bradu ispod kosti iste, te odsjeci ono što je bilo ispod šake. Prema tome, za hanefije je kracenje brade manje od šake zabranjeno, dok za druge mezhebe je brijanje brade takode zabranjeno.

Kada je u pitanju brada, ne postoje uvjeti za puštanje brade, nego kada brada pocne nicati, haram je njeno brijanje, i to je stav hanefijske pravne škole. A Allah najbolje zna !(Pogledati Bedaiu Sanai, 1/502, Fethu babil Inaje, 1/270, El-Lubab, 1/86, Buharija, 1/236, Sunnenul-Bejheki, 2/230, Sunenu-Nesai, 3/65, Mugnil-Muhtadž, 1/274)

Imam Šafija,
rahimehullah, u svojoj knjizi "Kitabul Umm" kaže da je brijanje brade Haram.

U komentaru Muvette imama Malika tj. u„Tamhidu“ se prenosi stav Malikija, po kome je takoder Haram brijanje brade, šta više stav malikija je da medu muškarcima brade briju samo HERMAFRODITI (osobe koje imaju istovremeno i ženske i muške karakteristike).

Kao kod navedena tri mezheba, tako i kod Hambelijskog mezheba je puštanje brade obaveza a brijanje je Haram (Pogledati "El-Hanie'a Hambeli Fatava Kitab", "Sarr Menzumetul Adab).

Takoder, slicno pitanje postavljeno je Kolegiju za Šerijatske Decizije u Saudiskoj Arabiji, pa su kazali:

Brijati bradu je strogo zabranjeno (haram). Baviti se brijanjem ljudi radi zarade takoder je strogo zabranjeno (haram), jer predstavlja medusobno potpomaganje u grijehu koji je Allah, dželle šanuhu, zabranio rijecima: "Jedni drugima pomažite u dobrocinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu".

Što se tice brijanja kose, dozvoljeno je i nema grijeha - kako onaj koji je brije, tako ni onaj koji nekoga drugog brije ili brijanje kose uzme kao zanat kojim stjece nafaku.

Neka su salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu ’alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe".

Tako, na kraju izlaganja ovih jasni i nedvosmisleni dokaza iz Kur'ana, Sunneta i prakse ispravnih prethodnika jasno se vidi da je Brada i Odjeca iznad clanaka od ove vjere, odnosno od obilježja muslimana po kojima se oni razlikuju od nevjernika.

Svako onaj ko tvrdi drugacije treba da donese valdine Šerijatske dokaze koji bi potvrdili njihov stav, u protivnom smatramo ih lažovima i onima koji zbog svoje slabosti i strasti zavode i odvode "obicne" mase muslimana koji ih slušaju i slijede.

Molim Allaha, azze ve dželle, da nas ucini od onih koji ce slijediti praksu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onako kako je to On, alejhi selam cinio. AMIN

Items details

Icon for hits displayHits: 3869 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 2 months ago at Subota, 12 Januar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info