أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere Propisi džume namaza na temeljima Kur'ana i Sunneta

Propisi džume namaza na temeljima Kur'ana i Sunneta

E-mail Ispis PDF
Share

Ukratko o govoru prilikom hutbe -  Da li ste znali ovo o Džumi Namazu?

1. Zabranjuje se govor kada se imam popne na minber, a onaj koji se poigra sa kamencicima ili necim drugim izgubio je vrijednost džume-namaza.

2. Ko ude u mesdžid dok imam drži hutbu nije mu dozvoljeno da naziva selam. Medutim, ukoliko neko i pored toga nazove selam, prepušteno je izboru da mu se uzvrati išaretom na selam, da mu se nikako ne uzvrati ili da mu se odgovori selam u sebi, a ne naglas.

3. Kada hatib spomene ime Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, dozvoljeno je slušaocu da u sebi donese salavate na njega.

4. Prilikom kihanja za vrijeme hutbe dozvoljeno je klanjacu da se u sebi zahvali Allahu, dželle sanuhu.

5. Kada hatib spomene ajete koji govore o kazni i o Džehennemu, dozvoljeno je slušaocu da zatraži zaštitu od Vatre, a isto je pravilo i sa istigfarom.

6. Ukoliko hatib bude dovio prilikom prve ili druge hutbe, dozvoljeno je slušaocu da u sebi izgovara "Amin!" Ukoliko hatib pocne uciti dovu nakon druge hutbe, dozvoljeno je slušaocu da izgovara "Amin", jer je hatib završio sa hutbom.

7. Dozvoljen je govor za vrijeme hutbe u slucaju spasavanja slijepca, opominjanja na postojanje zmije, škorpijona, vatre ili neceg slicnog u mesdžidu kako bi se otklonila šteta.
harem-meke-550
Greške imama na minberima prije, u toku i poslije hutbe

- Duljenje hutbe i skracivanje namaza (sunnet je upravo obrnuto);

- Dova imama neposredno nakon njegovog uspinjanja na minber rukama uperenim prema Kibli i njegovo okretanje leda klanjacima kojima ne naziva selam, što je od sunneta. Ibn-Tejmijje, rahimehullah, kaže: "Dova imama nakon uspinjanja na minber nema nikakve osnove u sunnetu." ("El-Ihtijaratul-ilmijje")

- Nenazivanje selama prisutnima nakon uspinjanja na minber;

- Zapostavljanje i zanemarivanje hutbe Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, s kojom je on obicavao poceti hutbu a koja pocinja sa: "Innel-hamde lillahi nahmeduhu we neste’inuhu we nestagfiruhu...;

- Prebrzo završavanje s drugom hutbom;

- Ogranicavanje druge hutbe na prazno išcitavanje arapskog teksta, bez ikakvih savjeta i podsticanja na bogobojaznost i praktikovanje islamskih propisa;

- Stalno završavanje hutbe rijecima Uzvisenog: "Innellahe je’muru bil-’adli wel-ihsani...";

- Imamovo usporeno uspinjanje i silaženje s minbera, a neki od imama na svakoj stepenici citaju posebne dove koje se ne prenose od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i imamovo okretanje prema Kibli dignutih ruku prije uspinjanja na minber;

- Imamovo dizanje ruku pri dovi. Ibn-Tejmijje, rahimehullah, kaže: "Pokudeno je da imam digne ruke za vrijeme hutbe dok je na minberu jer je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, samo micao kažiprstom desne ruke pri dovi."

- Podizanje ruku klanjaca u toku imamove dove. Ibn-Abidin, rahimehullah, pravnik hanefijske škole, kaže: "...Ako to urade, onda su pogriješili." ("Hasijetu Ibni-Abidin" tom 1 str.768)

- Podizanje ruku u dovi za vrijeme imamovog sjedenja izmedu dvije hutbe. Rešid Rida, rahimehullah, kaže: "Dizanje ruku u dovi za vrijeme imamovog sjedenja izmedu dvije hutbe nema nikakvog oslonca u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem... Mora se šutjeti u toku cijele hutbe (pa i za vrijeme imamovog sjedenja izmedu dvije hutbe). Prisutni trebaju doviti u sebi da ne smetaju drugima (za vrijeme imamovog sjedenja izmedu dvije hutbe) i ne trebaju dizati svoje ruke. Ko uradi suprotno ne postupa po sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Naprotiv, oni se svojim postupkom suprotstavljaju sunnetu jer je imam možda vec ustao na drugu hutbu a oni još uvijek dove podignutih ruku. Prijece im je da za vrijeme hutbe slušaju i razmišljaju o njenom sadržaju. Ovaj pogrešan postupak muslimana je obicna prezrena novotarija." ("Fetava" Muhammed Rešid Rida, tom 1, str.58)

- Klanjanje podne-namaza nakon što su klanjali džumu-namaz, a ispravnije je da se podne-namaz ne treba klanjati nakon obavljenog džuma-namaza.

Odlike džumanskog dana(Petka)

- Dan džume se ubraja kao najbolji dan u sedmici. Ulema se razišla po pitanju da li je on vrijedniji ili dan Arefata. Dan džume je naš sedmicni Bajram.

- Na dan džume i u njegovim nocima je poželjno uciti salavate na Allahova Poslanika, jer se prenosi od Resulullaha, sallallahu ‘alêjhi we sellem, da je rekao: "Mnogo donosite salavate na mene na dan džume i u nocima džume!" (El-Bejheki)

- Naredba kupanja na taj dan je vadžib do tog stepena da je jaci od naredbe vitr namaza.

- Poželjno je na dan džume upotrijebiti misvak i namirisati se, a upotreba misvaka je vrijednija od njegove upotrebe u drugim danima, kao i od mirisanja.

- Poželjno je da se na taj dan obavlja što više namaza, cini zikr i uci Kur’an sve dok se imam ne popne na minber. Izlaskom imama se zabranjuje obavljanje namaza, a pocetkom hutbe se zabranjuje govor.

- Dužnost je da se šuti za vrijeme hutbe, a ko progovori za vrijeme hutbe on se poigrava sa namazom i gubi vrijednost džume namaza.

- Na dan džume je pozeljno obuci najljepšu odjecu. Prenosi se od Ebi-Ejjuba, radijallahu ‘anhu, da je rekao: "Cuo sam Resulullaha, sàllallahu ‘alêjhi we sellem, da je rekao: "Ko se okupa na dan džume, namiriše se ukoliko bude imao mirisa, obuce najljepšu svoju odjecu, te izidje sa smirenošcu sve dok ne dodje do mesdžida, a zatim klanja ako hoce, ne uznemirujuci nikoga, a zatim kada se imam popne na minber bude šutio sve dok se ne klanja, bice mu oprošteni grijesi izmedu dvije džume." (Ahmed)

- Poželjno je na dan džume namirisati mesdžid, a drugi halifa, Omer, radijallahu ‘anhu, bi kada nastupi pola dana naredjivao da se namiriše mesdžid u Medini.

- Onome ko je dužan klanjati džumu-namaz nije dozvoljeno kretati na put u doba nastupanja džume-namaza, vec je dužan otici na džumu-namaz, a zatim krenuti na put.

- Onaj koji krene na džumu-namaz, za svaki korak ima nagradu godinu posta i namaza, a prenosi se od Resulullaha, sàllallahu ‘alêjhi we sellem, da je rekao: "Ko se okupa na dan džume, te porani (u mesdžid), približi se imamu i šuti, za svaki ucinjeni korak ima nagradu godinu dana posta i namaza, a to je Allahu lahko." (Ahmed, Ibn-Huzejme, Et-Tirmizi, En-Nesai i Ebu-Davud)

- Na dan džume se opraštaju grijesi, u njemu je sahat u kome se primaju dove i kada rob u njemu zamoli svoga Gospodara, Allah mu prima dovu. O sahatu na dan džume je receno da u njemu ima pet korisnih trenutaka koje mu’min treba iskoristiti; prvi trenutak je zenit Sunca, a zadnji je imamovo sjedenje na minberu.


Ko stigne u mesdžid za vrijeme hutbe, treba klanjati dva rekata tehijjetul-mesdžida

Džabir, radijellahu anhu, je rekao: "Ude (u mesdžid) jednog petka neki covjek, dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, držao hutbu i Poslanik ga upita: "Da li si klanjao?" "Nisam" - odgovorio je. "Onda klanjaj dva rekata!" - rece Poslanik, sallallahu alejhi we sellem." (Prenosi Buhari i Muslim) Ovaj hadis predstavlja jasan dokaz da ko zakasni na džumu-namaz i ude u mesdžid u toku hutbe, dužan je klanjati dva rekata i pored toga što je bilo kakva aktivnost za vrijeme hutbe zabranjena i iz hadisa se isto tako vidi da imam može govoriti sa prisutnima, a oni koji sjede ne trebaju govoriti.

Iz knjige: Propisi džume namaza na temeljima Kur'ana i Sunneta

Autor: Salih Kurdi

Vrijednosti DZUME NAMAZA petkom!?

DZUMA-NAMAZ (petkom) - Svaki korak do džume vrednuje se kao djela ucinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar)

Znaš li koliko imaš od svoje džume?

Allah džellešanuhu. je odlikovao petak nad ostalim danima i njemu je prilika da svaki musliman zaradi više nego u ostalim danima u sedmici, medjutim mnogi ljudi ili ne znaju za te odlike ili su nemarni, pa olahko ispuštaju veliku priliku da zarade velike nagrade koje su obecane od strane najboljeg covjeka koji je hodao po ovome dunjaluku, a koji kako kaže Uzvišeni Allah: „On(Muhammed salallahu alejhi ve sellem) ne govori po svome hiru, to je samo objava koja mu se objavljuje.“ (En-Nedžm, 3-4)

Spomenut cemo samo neke od tih odlika, a na nama je da o njima razmislimo i popravimo svoje stanje i iskoristimo ovu veliku priliku da zaradimo puno dobrih djela za neznatan trud. Pa da vidimo prvo koje su odlike džume i djela koja su preporucena da se rade.

1. Petak je najbolji dan u sedmici. Prenosi se hadis od Ebu Hurejre radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan nece nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

2. Džuma je prilika da nam Allah džellešanuhu. oprosti neke od naših manjih grijeha kako je došlo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu. da je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujuci abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio bice mu oprošteno što pocini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)..

3. Petkom ima cas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „U njemu (petak) ima cas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto dace mu.“ (Buhari, Muslim)

4. Odlazak na džumu se nagradjuje džennetom kako se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „ Ko uradi sljedecih pet stvari u jednom danu Alah ce ga upisati medju džennetlije: ko posjeti bolesnika, prisustvuje dženazi, posti, ode na džumu i ko oslobodi roba.“ (Ibn Hiban, Ebu Jala, Hejsemi, hadis je dobar)

5. Svaki korak do džume vrednuje se kao djela ucinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar

6. Onaj ko umre uoci petka ili u petak sacuvan je kaburskih iskušenja, kao što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn Amr radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoci petka bice sacuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi, Ahmed, Asbehani i po ocjeni šejha Albanija hadis je dobar)

7. Stepen vjernika na Sudnjem danu ovisi vremenu njegovog odlaska na džumu. U hadisu od Abdullah ibn Mesuda: radijallahu anhu. se prenosi da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao „ Ljudi ce na Sudnjem danu biti u Allahovoj blizini shodno odlasku na džumu. Prvo ko porani, potom naredni, potom naredni.“ (IbnMadže, Taberani, i drugi, neka ulema je prigovorila vjerodostojnosti ove predaje, a neki su je ocjenili kao dobrom)

8. Džuma namaz je dokaz našeg imana ili licemjerstva kao što je došlo u hadisu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemjer.“ (Ibn Huzejme, Ibn Hiban, Albani rekao da je sahih). Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: „Ko ostavi tri džume uzastopno taj je napustio islam.“ Neki od postupaka koje je lijepo raditi petkom, a mnogi ih olahko shvataju i propuštaju, a u njima je velika nagrada

1. Okupati se prije džume, namirisati se i oprati zube, po mogusnosti misvakom, kao što je došlo u mnogim hadisima, a jedan od njih je od Ebu Seid el-Hudrija radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao:
„Kupanje petkom je obaveza svakom punoljetniku, te da ocisti zube misvakom i da se namiriše ukoliko je mogucnosti.“ (Buhari i Muslim)

2. Donositi salavat na Poslanika salallahu alejhi ve sellem kao što se prenosi u hadisu od Enesa ibn Malikradijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Obilujte salavatima na mene petkom i uoci petka jer ko donese na mene jedan, Allah ce na na njega donijeti deset salavata.“ (Bejheki, sa dobrim lancem prenosioca)

3. Poraniti na džumu kao što se prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko se okupa petkom kao što se kupa od dženabeta, potom porani kao da je prinio žrtvu deve, ko ode u drugom satu ima nagradu kao onaj ko prinese kravu za žrtvu, a ko ode u trecem kao da je prinio žrtvu ovce. Ko ode u cetvrtom satu kao da je prinio žrtvu kokoši, a ko ode u petom satu kao da je doprinio jaje, pa kada se popne imam na minber dodju meleki da slušaju opomenu.“ (Buhari iMuslim).

4. Ici na džumu pješice i zauzeti prvi saff kao što je došlo u hadisu koji smo vec citirali, a koji glasi: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmedi dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar)

5. Što više klanjati dobrovoljne namaze prije nastupa džumanskog vremena, to jest prije nego što se prouci ezan za džumu namaz, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejreradijallahu anhu u kojem je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko se okupa potom ode na džumu pa klanja koliko bude u mogucnosti i bude šutio dok imam ne završi sa hutbom, zatim klanja za njim , bice mu oprošteno ono što pocini izmedju dvije džume.“ (Muslim) – Imam Nevevi u komentaru citiranog hadisa kaže: „U njemu je dokaz da je klanjanje dobrovljnih namaza prije izlaska imama na minber sunnet i to je mišljenje vecine ucenjaka.“ Na osnovu prethodno spomenutog jasno se vide propusti klanjaca koji razgovaraju ispred džamije i ne ulaze u nju sve do ezana.

6. Za vrijeme dok imam drži hutbu, ne smije se pricati, jer je to razlog da covjeku propadne džuma namaz, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko kaže svome bratu:“Šuti!“ dok imam drži hutbu pocinio je legv (besposlicu i besmiclicu)“ (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se vidi da cak i onaj koji kaže svome bratu da šuti dok ovaj prièa da je pokvario svoju džumu, pa šta je tek sa onim koji to radi?

7. Zabranjeno je dici nekoga sa mjesta na kome sjedi, a potom sjesti na njega. Ibn Omer r.a. je rekao: „Poslanik salallahu alejhi ve sellemje zabranio da covjek digne svoga brata sa mjesta na kome on sjedi, potom da sjedne na njega.“ Nafia je rekao da se to odnosi na džumu i mimo džume namaza (Buhari, Muslim) Znaci da u džamiji nema povlaštenog mjesta niti rezervacije za „povlaštene“ za nikoga, vec se muslimani trebaju navikavati dolaziti ranije i zauzimati prve saffove, jer kao što smovidjeli to je i bolje i vrednije.

Za kraj ovog našeg kazivanja navešcemo hadis koji je naše mjerilo koliko nam je vrijedna džuma namaz i koliko imamo od nje, a taj hadis prenosi Abdullah ibn Amr radijallahu anhu. da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem. rekao: „Tri vrste ljudi dolaze na džumu. Prvi je covjek koji beskorisno prièa i on namaza nema ima ono što je pricao. Drugi je covjek koji dodje, moli Allaha i doziva Ga. Ako hoce Allah ce mu dati ono što traži ili ce mu uskratiti. Treci je covjek koji šuti i ne ometa druge muslimane koracajuci preko njihovih glava. Tome ce njegova džuma biti iskupina do naredne džume.“Ebudavud, Ahmed...)

Pa dragi brate vidi ima li išta što ti fali od tvoje džume, pa je upotpuni, nemoj da budeš od onih koji ce od svoga namaza imati samo izgubljeno vrijeme. Na kraju naša dova je: „Hvala Allahu Gospodaru svjetova.“

Items details

Icon for hits displayHits: 6765 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 3 months ago at Nedjelja, 09 Decembar 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info