أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Velikani Ummeta | Biografije Imam EBU DŽA'FER ET-TAHAWI

Imam EBU DŽA'FER ET-TAHAWI

Share

Imam-hafiz Ebu Dža'fer Ahmed ibn Muhammed ibn Selame el-Hanefi el-Ezdi (ime el-Ezdi je dobio po istoimenom plemenu koje je jedno od najvećih i najpoznatijih kahtanskih plemena) et-Tahawi (ime et-Tahawi je dobio po istoimenom selu u egipatskoj pokrajini es-Sa'id

Rođen je 239. h.g. i odrastao je u vrijednoj i učenoj porodici, učeći vjeru kod svog daidže el-Muznija, a on je bio učenik Imama Šafije.

U svojoj dvadesetoj godini Tahawija prelazi na pravac Ebu Hanife u tefekkuhu (sticanja znanja). Vjerovatno je glavni uzrok tome bila njegova ličnost, znana i jaka koja je težila idžtihadu a odbijala taklid (slijepo slijeđenje). Također i to što je njegov daidža mnogo koristio knjige Ebu Hanife i njegovih učenjaka, a naročito kada bi nailazio na teška pitanja (mes'ele), što bi ga podstaklo da se njima više pozabavi i da postepeno u njihovom rješavanju prihvati pravac hanefijskog mezheba, ali bez pristrasnosti (te'assuba.

Sticao je znanje kod 300 šejhova od kojih su napoznatiji: Imam Nesaija (303. h.g.) zatim el-Kadi Bekar ibn Kutejbe (270. h.g.) i hafiz Ebu Zer'a ed-Dimiški (281. h.g.) što očito upućuje na njegovu ljubav prema znanju te raznovrsnost njegovog znanja. Posebno se je specijalizirao u hadisu i fikhu, tako da je nadmašio učenjake svog vremena. Postavljen je za reisa hanefijskog mezheba u Egiptu. Međutim, njegovo pridržavanje hanefijskog mezheba nije ga spriječilo da razmatra mišljenja i ostalih imama mezheba i da ih prihvati ako za to postoji prihvatljiv i jak dokaz, pa makar se i neslagalo sa hanefijskim mezhebom. (On nije jedini koji se nije slagao u nekim mišljenjima sa Ebu Hanifom. Prije njega to su učinili njegovi učenici: Ebu Jusuf i Muhammed ibn el-Hasan.) Išao je putem učenjaka velikana koji su težili iznalaženju novih rješenja u idžtihadu, a nisu prihvatali pristrasnost i slijepo slijeđenje.

Njegova autorska djela su bila kvalitetno obrađena i urađena i po redoslijedu sastavljenja. Učenjaci Ummeta su i u novije i u kasnije doba njegove knjige uzimali kao izvor za najvažnija pitanja u Islamu i kao djela od ogromne koristi. Najpoznatija njegova djela su:

a) Bejan  akidetu-s-sunneti  ve-l-džema'ati  - To je skraćena knjiga manjeg obima i formata ali u sebi sadrži velike koristi. Obuhvaća u sebi sve ono što je potrebno muslimanu da zna iz akide. Za nju imam es- Sebeki  kaže:  "Sva  četiri  mezheba  koja  su  na  istini,  potvrđuju Tahawijinu akidu koju su prihvatili i raniji i kasniji učenjaci."

b) Šerh me'ani-l-asar - Veliko djelo koje podučava učenika kako da stiče znanje i kako da shvati velike mes'ele koje su potkrijepljene dokazima i gdje se navodi dokaz i objašnjenje za najispravnije mišljenje.

c) Muškilu-l-asar - Također jedno veliko djelo u kojem se navode hadisi koji  su  naizgled  suprotni  jedni  drugima  a  zatim  se  ta  prividna suprotnost odbija da bi se na kraju iz njih izveo fikhski propis.

d) Muhtesaru-l-fikhu-l-Hanefi - Ovo je najbolji i najvjerodostojniji i prvi skraćeni fikh hanefijskog mezheba. U sebi sadrži najvažnija pitanja (mes'ele) i vjerodostojna, izabrana mišljenja.

e) Sunenu-š-Šafi'i - To su predaje hadisa od njegovog daidže el-Muznija, koje prenosi od Imami Šafije.

f) Ahkamu-l-Kur'an i druga djela čiji broj dostiže cifru trideset.

Njegovu vrijednost, skromnost i njegovu povjerljivost u prenošenju hadisa priznaje sva ulema

a) Kaže ibn en-Nedim u djelu el-Fahrest str. 26: "Bio je u svoje vrijeme najučeniji i najskromniji.

b) Imam ez-Zehebi u djelu Sijeru-e'alamin-nubela' 15/27. Imam, alim, hafiz, muhaddis i fakih u Egiptu. On kaže: "Ko pogleda pisana djela ovog imama, saznat će njegovo mjesto u nauci i širinu njegove spoznaje."

c) Hafiz es-Sujuti u djelu Tabekatu-l-huffaz na str. 337 kaže: "Imam, alim, hafiz i vlasnik mnogih vrijednih djela. Bio je pouzdan i povjerljiv, 'alim i fakih iza kojeg se nije bolji pojavio."

Umro je 321. h.g. u četvrtak navečer prvog zu-l-k'adeta u Egiptu i ukopan je na mezarju el-Karafe.

d) Muhtesaru-l-fikhu-l-Hanefi - Ovo je najbolji i najvjerodostojniji i prvi skraćeni fikh hanefijskog mezheba. U sebi sadrži najvažnija pitanja (mes'ele) i vjerodostojna, izabrana mišljenja.e) Sunenu-š-Šafi'i - To su predaje hadisa od njegovog daidže el-Muznija, koje prenosi od Imami Šafije.f) Ahkamu-l-Kur'an i druga djela čiji broj dostiže cifru trideset.Njegovu vrijednost, skromnost i njegovu povjerljivost u prenošenju hadisa priznaje sva ulema.a) Kaže ibn en-Nedim u djelu el-Fahrest str. 26: "Bio je u svoje vrijeme najučeniji i najskromniji."b) Imam ez-Zehebi u djelu Sijeru-e'alamin-nubela' 15/27. Imam, alim, hafiz, muhaddis i fakih u Egiptu. On kaže: "Ko pogleda pisana djela ovog imama, saznat će njegovo mjesto u nauci i širinu njegove spoznaje."c) Hafiz es-Sujuti u djelu Tabekatu-l-huffaz na str. 337 kaže: "Imam, alim, hafiz i vlasnik mnogih vrijednih djela. Bio je pouzdan i povjerljiv,'alim i fakih iza kojeg se nije bolji pojavio."

Umro je 321. h.g. u četvrtak navečer prvog zu-l-k'adeta u Egiptu i ukopan je na mezarju el-Karafe.

Items details

Icon for hits displayHits: 1495 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 8 months ago at Utorak, 28 August 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info