أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi DOVA protiv nesreče

DOVA protiv nesreče

Share

Prenosi se od Ummu Seleme, r.a., da je čula Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, gdje kaže:

 

“Svakog roba kojeg pogodi neka nesreča pa kaže: “Allahovi smo i Njemu čemo se vratiti, Gospodaru nagradi me za ono što me je pogodilo i podari da ono što iza nje dolazi bude bolje za mene“, a da ga Allah neče nagraditi i poslije toga mu dati dobro.....“

(Muslim, Ibn Madže, Ebu Davud)

Items details

Icon for hits displayHits: 5720 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 10 months ago at četvrtak, 07 Juni 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Nedjelja, 08 Juni 2014 18:55 )