أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna

ŠTA UČINITI NAKON RUŽNIH SNOVA?

E-mail Ispis PDF
Share

Pripremio: Dr.Safet Kuduzović

ŠTA UČINITI NAKON RUŽNIH SNOVA

Shodno vjerodostojnom sunnetu onaj ko usnije ružan san dužan je učiniti nekoliko stvari:

Prvo, tražiti utočište kod Allaha.

Drugo, simbolično pljucnuti tri puta na lijevu stranu.

Treće, okrenuti se na drugu stranu.

Četvrto, nikome ne spominjati snove koje je usnio.

Peto, nakon toga klanjati dobrovoljni namaz.

Šesto, proučiti dovu: ”Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.”

Sedmo, biti ubijeđen da mu ti snovi neće nauditi.

Items details

Icon for hits displayHits: 887 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and one month ago at Srijeda, 29 Mart 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info